Misją stowarzyszenia jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.
Priorytetową działalnością Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom są działania profilaktyczne w ramach strategii I, II i III rzędowej skierowane do młodzieży i dorosłych. Założenie, że skuteczne przeciwdziałanie zjawisku sięgania przez młodzież i dorosłych po środki psychoaktywne, to działania profilaktyczne zmierzające do cyklicznych, systemowych realizacji obejmujące różne środowiska, grupy społeczne i kategorie zawodowe, skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym, a także interwencje profilaktyczne zmierzające do wzmacniania czynników chroniących.

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom jest zarejestrowaną organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną. Działalność Stowarzyszenia reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Swoją działalność opiera na uchwalonym przez Komitet Założycielski statucie, który został zarejestrowany 11 stycznia 2000 r. w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat struktury organizacyjnej Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Siedziba TPPU usytuowana jest w centrum miasta, przy ul. Jęczmiennej, dobrze oznakowana. Stowarzyszenie jest dobrze wyposażone w zaplecze socjalno – bytowe, estetycznie urządzone. Posiada bazę informatyczną, kompleksowe wyposażenie biurowo – administracyjne, pomieszczenia socjalne: łazienkę z prysznicem, kuchnię.
Pomieszczenia do realizacji zadań programowych: gabinet terapeutyczny, salę wykładowo – szkoleniową, salę terapii grupowej, pomieszczenia administracyjno – biurowe oraz posiada pomieszczenia piwniczne, częściowo już zagospodarowane (odbywają się tam spotkania grupy samopomocowej AN, młodzieżowy zespół muzyczny).