O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

 

mar2


Działalność Stowarzyszenia regulują również ustawy tj.: Ustawa z dnia 27 kwietnia1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii., Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002 – 2005, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.., Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada1995 r. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Toruń. Organem sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta Torunia. Komitet Założycielski organizacji składa się z 17 osób/fundatorów. Organem uprawnionym do reprezentacji i jednocześnie sprawującym naczelną władzę jest Zarząd składający się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie: Prezesa, V- c e Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka Zarządu. Organem nadzoru jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata.

Do realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania we współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami fizycznymi a ponadto z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- pracę środowiskowo- wychowawczą,
- działania w kierunku wyrównywania szans społeczno- zawodowych,
- kursy, szkolenia, prelekcje, spotkania, działalność publikacyjną, organizowanie konferencji,
-współpracę z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w zakresie uzależnień, patologii społecznych, naruszania praw człowieka, ekologii, niepełnosprawności,
- opracowywanie i realizacja projektów, programów, symulacji, konsulting i opiniowanie.