Nasze doświadczenia w realizacji programów z zakresu przeciwdziałania paleniu tytoniu:

Programy z zakresu przeciwdziałania paleniu tytoniu, wczesnej profilaktyki i prewencji realizujemy systematycznie od roku 2000 i nadal we współpracy min. z Ministerstwem Zdrowia, WHO, EMCDDA, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z Gminą Miasta Toruń, Centrum Onkologii w Warszawie oraz Fundacją Promocja Zdrowia w Warszawie (prof. Witold Zatoński). Realizujemy programy profilaktyczne i szkoleniowe dla pracowników medycznych, pracowników oświaty, pracowników administracji, młodzieżowych liderów.

Zajęcia z treningu zachowań konstruktywnych prowadzone są przez okres 10 m-cy w roku (z przerwą wakacyjną). Praca z 1 grupą to: 12 spotkań, z których każde trwa 2 godzinny. Cały program obejmuje 24 godziny sesji warsztatowych. Program realizowany jest przez pedagoga, psychoterapeutę.

Cele programu:

Wspomaganie w prawidłowym rozwoju społecznym, psychicznym i fizycznym młodzieży, wzmacnianie pozytywnych norm i wartości ogólnoludzkich. Dostarczanie podstawowych umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych. Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień a w szczególności problemów  wynikających z zażywania narkotyków, używania alkoholu, itp. Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród młodzieży.

Program nastawiony jest na realizację profilaktyki w ramach strategii uniwersalnej. Ma za zadanie kształtować postawy sprzyjające życiu bez substancji psychoaktywnych, uzależniających oraz przygotować grupy młodzieży, które wyposażone w specyficzne umiejętności dotyczące mechanizmów powstawania szkód w związku z używaniem przez młodzież środków psychoaktywnych oraz ogólne umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi, będą tworzyć w swoich środowiskach lokalnych swoiste lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu życia.

1. RODZAJ PROGRAMU

    Profilaktyczno–edukacyjny

2. OGÓLNE CELE PROGRAMU

-  Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowia.
-  Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
- Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych wśród młodzieży.
-  Tworzenie przez młodzież w swoim środowisku lokalnym swoistego lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu życia.
-  Uwrażliwienie młodych ludzi na kłopoty innych/swoich rówieśników/ oraz zdobycie przez nich podstawowych umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach problemowych.
-  Stworzenie możliwości nawiązania pierwszego kontaktu dla osób jej potrzebujących.
-  Wzmacnianie norm i wartości społecznych.
-  Podwyższenie kompetencji psychospołecznych.

3. ODBIORCY PROGRAMU

Krótka charakterystyka, sposób rekrutacji, kryteria kwalifikacji.

Program adresowany jest głównie do młodzieży szkół ponadpodstawowych i starszej, chcącej w przyszłości pełnić rolę LIDERA profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w swoich grupach rówieśniczych oraz zdobyć status Młodzieżowego Lidera Promocji Zdrowia. Głównym motywem zaangażowania się w działania profilaktycze, wg. badań ankietowych przeprowadzonych z grupami liderskimi z lat ubiegłych, jest chęć pomocy innym oraz zainteresowanie uczestników własnym rozwojem.

Program lokalnych oddziaływań środowiskowych w kierunku zmniejszania konsumpcji tytoniu na terenie średnich i małych miast oraz gmin województwa kujawsko – pomorskiego: „MŁODZIEŻ WOLNA OD DYMU”.

Odbiorcami programu są: młodzież i dzieci, rodzice oraz środowisko lokalne. Program nastawiony jest na współpracę z kadrą pedagogiczną: nauczycielami, pedagogami, opiekunami, wychowawcami placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka).

Cel główny: Ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość.