Odbiorcy działań:

-  Młodzież, która chciałaby zwiększyć swoje kompetencje psychospołeczne, poprawić swoje relacje z innymi.
-  Młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna przejawiająca zachowania problemowe.

Metody i techniki pracy:

-   Praca grupowa metodami aktywnymi/warsztatowymi; praca indywidualna, w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, psychodrama, odgrywanie scenek;
-   Obserwacja otwarta;
-   Informacje zwrotne;
-   Ewaluacja

 Spodziewane efekty:

-  Wzrost umiejętności psychospołecznych.
-  Zdobycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji