Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 02.01.2020 - 31.12.2020, w ramach następujących zadań konkursowych:

1. Program: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin.

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskimi rodzinom.

Zadanie 20. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

Termin realizacji: 02.01.2020-31.12.2020

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp.
w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły
zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie 205 osób w roku 2020. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi. Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

       mz    KB

2. Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi.

Termin realizacji: 02.01.2020-31.12.2020

Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniem w gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2020 (3 grupy ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem. Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

       mz    KB

3, Program pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych.

Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia:Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

W związku z raportami z badań ogólnopolskich oraz wojewódzkich, a także własnych, kilkuletnich doświadczeń
i obserwacji problemu, zgłaszanych do Poradni nowych problemowych użytkowników gier internetowych, osób zagrożonych hazardem oraz już uzależnionych, zgłaszających się do Poradni TPPU rodziców z zaawansowanymi problemami ich nastoletnich i dorosłych dzieci, oraz z uwagi na duże zainteresowanie w/w problematyką wymienionych poniżej grup zawodowych zdecydowano o kontynuacji projektu szkoleniowego w roku 2020 dla
7 grup szkoleniowych - 105 osób (VII edycja projektu). Szkolenie obejmuje 14 godzin wykładów i 12 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 3 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Planowane terminy szkoleń: 5-7.02. 2020; 11-13.03. 2020; 8-10.04. 2020;
13-15.05.202; 03-5.06.2020; 16-18.09.2020; 7-9.10.2020.

Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji osób z problemem hazardu, osób problemowo korzystających z nowych technologii (uzależnienie od komputera/smartfonu, Internetu, gier on-line, itp.).
Odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie, profilaktycy z placówek oświatowych, wychowawczych, poradni pedagogiczno-psychologicznych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz sąsiednich województw. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie kompetencji wymienionych wyżej grup zawodowych (osób, które bezpośrednio zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną) Celem będzie również przybliżenie zagadnień związanych z nadzorem realizowanym przez funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiej Izby Celno-Skarbowej w Toruniu w obszarze gier hazardowych, a w szczególności przedstawienie złożoności zagadnień związanych z kontrolą oraz tendencje rozwoju rynku hazardowego Zakładamy, że uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu, hazardu, wstępnej diagnozy osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od hazardu, komputera i Internetu, przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom hazardzistów. Poznają sprawdzone strategie profilaktyczne, interwencyjne, terapeutyczne. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposób postępowania w sytuacjach związanych z naruszeniem prawa z w/w obszarów. przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Grupa docelowa obejmie 105 uczestników – 7 grup szkoleniowych po 15 osób w roku 2020. Program szkolenia dostosowywany jest do potrzeb każdej grupy zawodowej. Poddawany jest monitoringowi i ewaluacji w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
.

       mz    KB

4.Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA.

Zadanie 2.3.2.pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia. Zad.7. Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci
i młodzieży.
Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego
i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców
i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznych ok. 45 uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy)
i ponadgimnazjalnych
( 3 grupy w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w sposób ciągły przez okres 10 m-cy w roku 2020 (przerwa wakacyjna VII-VIII).

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp., w łącznej liczbie 115 osób, działania realizowane
w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2020.

3) Udział w działaniach środowiskowych 60 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli
w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2020.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli
do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  mz   logo npz   KB

5. Program: Zadanie 2.4.1 pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich.
(projekt dwuletni).

Zadanie 10. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich.

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować
z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi.
Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą  w okresie od 2 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020, równolegle prowadzone będą pogłębione odziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Zaplanowano 184 osoby w ciągu roku 2019 i 2020.

Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy
z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim
i Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty.
Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  mz   logo npz   KB

 

 

 

 

 
 
 

1.

Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych,
w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców nt zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (NSP), a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu: zdrowia publicznego określonych
w Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 2

„PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI”. ogłoszonym przez: Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie: Kampanie profilaktyczne pn.: ZDROWIE NA TAK

Cel główny 1: ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA RACJONALNYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA. OGRANICZANIE PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Cel główny 2: WZMACNIANIE NORM SPOŁECZNYCH: ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ.
Cele szczegółowe: • Zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących własnego zdrowia oraz zdrowia innych osób; - Zachęcenie do propagowania zdrowego stylu życia (bez nałogów i uzależnień) we własnym otoczeniu- POKAZYWANIE ALTERNATYW; • Edukacja, w tym rówieśnicza, nt. skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych używania substancji psychoaktywnych, - Motywowanie osoby uzależnione od nikotyny do zaprzestania palenia oraz wzięcie udziału w terapii antynikotynowej w Poradni Pomocy Palącym; • Kształtowanie postaw asertywnych wśród młodzieży szkolnej związanych z obroną siebie przed paleniem tytoniu (czynnym i biernym); ­ •
Cele będą realizowane poprzez kampanie społeczne Akcja w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu (V 2020) - Akcja w ramach "Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu (XI 2020), działania środowiskowe, poradniano-konsultacyjne (Uliczny Punkt Konsultacyjny), happeningi, konkursy, kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych połączonych z rozmowami pierwszego kontaktu. Liczba osób: 2500 odbiorców.

2.

W ramach konkursu ofert : 2 NPZ: „PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH
Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI”.

Działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pomocy psychospołecznej ogłoszonym przez: 
Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel główny programu: Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i prospołecznej sprzyjającej życiu bez substancji psychoaktywnych. STRATEGIE: Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: • Strategia alternatyw oraz strategia edukacyjna realizowane na poziomie profilaktyki uniwersalnej. 1) Udział młodzieży w 5 miesięcznych warsztatach psychoedukacyjnych dla liderów 30 uczniów toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wolnych od środków psychoaktywnych, udział liderów w akcjach profilaktycznych realizowanych w sposób cykliczny przez okres w roku 2020 ( 2 grupy). • Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym bez konieczności odwoływania się do środków psychoaktywnych, podwyższenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych związanych z zażywaniem narkotyków, uporządkowanie wartości, dostarczenie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne, problemowe. ZAŁOŻENIA • Teoria zachowań problemowych: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (nauka, wzmacnianie umiejętności życiowych poprzez: rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji krytycznego myślenia, wzmacnianie samokontroli, radzenie sobie ze stresem, itp. szczególnie umiejętności odmawiania w sytuacji presji skłaniającej po substancje psychoaktywne); • Teoria psychospołecznej odporności: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (umiejętność osiągania celów i zaspakajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne). 1) Udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych 30 uczniów z toruńskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w II półroczu 2020r. (przerwa wakacyjna VII-VIII).

 

Cel szczegółowy 3. Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, eksperymentującej, okazjonalnie używającej narkotyki oraz ich rodzin. ZAŁOŻENIA: odnoszą się następujących teorii psychologicznych: poznawczych i behawioralnych. Dialog Motywujący Model krótkiej interwencji wobec osób używających substancji psychoaktywnych, Teoria społecznego uczenia, Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych. Strategia przekazu informacji: 1) Możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, specjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp., w łącznej liczbie 190 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2020.

Cel szczegółowy 4. Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze oraz trening umiejętności społecznych. 1) Możliwość udziału w terapii indywidualnej, sesjach Candis 14 osób w roku 2020 - rozpoznanie swoich problemów związanych
z używaniem konopi, zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu, dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby), zazwyczaj 1 x w tygodniu trwających 90 min. każda, które realizowane będą w ciągu 2 do 3 miesięcy w roku 2020.

Cel szczegółowy 5. Minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w społeczności lokalnej, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. ZAŁOŻENIA I STRATEGIE • Terapia odnosząca się do teorii uczenia społecznego, teorii poznawczych i behawioralnych. • Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka).
1)
Cel realizowany będzie poprzez psychoterapię indywidualną, podtrzymującą skierowaną ( 1 x w tygodniu, liczba sesji: 5-6) do młodzieży i dorosłych (społeczności lokalnej - 60 osób), palących nieregularnie oraz długoletnich palaczy uzależnionych od nikotyny, wymagających leczenia (psychoterapia, farmakoterapia).

 

Miejsce realizacji programu: siedziba TPPU, toruńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Terminy realizacji: I-XII 2020.

W związku z dofinansowaniem ze środków Urzędu Miasta Torunia ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Torunia!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Herb Torunia dzieki wsparciu

 

 

  1. PROGRAM TERAPII DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW ORAZ PROGRAMY WSPARCIA DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM


W ramach konkursu: 
3/2020 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików skierowany jest dla osób dorosłych, z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy mają lub mieli jednego lub obojga rodziców uzależnionych od alkoholu, którzy w dorosłym już życiu nadal cierpią z powodu dziecięcych potrzeb, które nigdy nie zostały zaspokojone, rozpoznane i uszanowane. Zidentyfikowanie tych potrzeb to często pierwszy krok, prowadzący do dojrzałości i do uwolnienia się z problemów. Program Terapii dla DDA odpowiada na potrzeby tej grupy. Szereg obserwacji wskazuje na to, iż zajęcia terapeutyczne dla DDA są potrzebne z uwagi na dość duży odsetek osób wychowujących się w rodzinach alkoholowych. Grupa docelowa. Osoby dorosłe w wieku 18-25 lat (np. studenci) – inni dorośli w wieku 34- 60 lat, nieuzależnione z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, których co najmniej jeden z rodziców jest lub był uzależniony od alkoholu, w tym osoby z niepełnosprawnością ruchową (dostęp do windy, brak stopni, progów, itp.) oraz intelektualną w stopniu lekkim. Osoby, chcące zmienić swoje życie i zdobyć umiejętności radzenia sobie z problemami.
Młodzież licealna oraz młodzi dorośli (do ok. 25 r. ż.) z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym przejawiający syndromy współuzależnienia, z zaniżoną samooceną, problemami z nawiązywaniem i utrzymywaniem konstruktywnych relacji rówieśniczych
i partnerskich, używający substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. Łącznie planowanych odbiorców: 70 osób.

Zadania: Grupowe spotkania terapeutyczne DDA – 1 grupa w roku 2020; Konsultacje specjalistyczne; Interwencje kryzysowe. Terminy realizacji: III-XII 2020. Miejsce realizacji zadania: Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

 

  1. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ ORAZ POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 

W ramach konkursu: 3/2020 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

Działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizowanie zachowań problemowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym zakresie, poprzez wsparcie w postaci interwencji kryzysowych i terapii pedagogicznej, indywidualnej. Łącznie planowanych odbiorców: 65 osób. Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grupy ryzyka. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży i dorosłych zagrożonych uzależnieniem, a także ich rodzin. Istotnym celem będzie także podejmowanie działań w sytuacji ostrego kryzysu polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa
i udzieleniu wsparcia, ocenę stanu klienta oraz zaistniałego kryzysu, ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów
i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek leczniczych oraz placówek zajmujących się pomocą prawną, medyczną, socjalną, itp. Terminy realizacji: III-XII 2020.
Miejsce realizacji zadania: Program realizowany będzie w siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń.

 

3. Program Candis ze wsparciem psychospołecznym w WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 

W ramach konkursu: 4/2020 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Należy do PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH. W programie będą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą w okresie od 2 marca 2020 do 31 grudnia 2020, równolegle prowadzone będą pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia w celu podtrzymania abstynencji, zachowań ryzykownych, problemowych. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowanyw kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów. Dostęp osób niepełnosprawnych do udziału w programie z uwagi na możliwość i dostęp do windy, brak barier architektonicznych. Grupa docelowa: Osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Zaplanowano objęcie programem 13 osób używających szkodliwie lub uzależnionych od przetworów konopi z województwa kujawsko-pomorskiego oraz około 30 osób, rodzin i bliskich, którzy doświadczają problemów w związku z uzależnieniem członka rodziny. Łącznie 46 osób. Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU. Terminy realizacji: III-XII 2020.

  1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY
    W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

4/2020 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

ZADANIE 1. Działania środowiskowe, edukacyjno-informacyjne pn. „Wolni od dymu tytoniowego” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – realizacja 10 mies. w roku 2020. Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka). Celem głównym zadania jest ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. ZADANIE 2. Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny. Działania mają na celu minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, przeciwdziałanie uzależnieniom. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka). W szczególności skierowane są do młodzieży oraz dorosłych uzależnionych od nikotyny. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od nikotyny oraz ich rodzin (Psychoterapia indywidualna podtrzymująca 1 x
w tygodniu. Minimalna liczba sesji: 5-6)
. Grupa docelowa. Działania skierowane są do społeczności województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym: Młodzież, której wiek rozwojowy predysponuje do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dorośli, którzy mają problem z paleniem tytoniu (są uzależnieni). Rodziny osób uzależnionych. Pośredni odbiorcy: Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, których podopieczni eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi lub są już uzależnieni. Łącznie planowana liczba odbiorców: ok. 400 osób. Program nastawiony jest na współpracę (partnerstwo nieformalne): z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy placówek, itp./ Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU. Terminy realizacji: III-XII 2020.

W związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców województwa kujawsko –pomorskiego!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/promocja-wojewodztwa/materialy-do-pobrania/32038-informacja-o-dofinansowaniu

belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spodem K

 
 
 
 
 
 


Przedstawiamy Państwu projekty realizowane w roku 2019 przez TPiPU, które zostały dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

Program:

Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programie realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu
w okresie 01.07.2019 - 31.12.2019, w ramach następujących zadań:

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych
i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim
i rodzinom.

Zadanie 16. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.
Nazwa własna programu: „Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób
z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin”

 Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych/zagrożonych uzależnieniem
od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp. w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobówi możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
Grupa docelowa obejmie 205 osób w roku 2019. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

                                           

Program:

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

Nazwa własna projektu:

Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Termin realizacji: 02.01.2019-30.09.2019

Celem programu jest Zwiększenie kompetencji zawodowych pedagogów, realizatorów programów profilaktycznych w zakresie uzależnień od hazardu i komputera.
Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Obejmuje 14 godzin wykładów i 12 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 3 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Łącznie dla 5 grup w roku 2019. Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.
Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia.

Nabór na szkolenie trwa! Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na 10-12 IV, 15-17 V, 5-7 VI 2019
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394
lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

                                           

Program:

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.


Nazwa własna projektu

Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi.

Termin realizacji: 02.01.2019-31.12.2019

Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniem w gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2019 (3 grupy ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi.
Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem.
Zapraszamy do udziału w programie!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach Narodowego Programu Zdrowia