Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 
03.01.2024 - 31.12.2024, w ramach następujących zadań konkursowych:

 

1. Program. Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom. (NPZ 2021-2025)

Zadanie konkursowe: Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi. (NPZ 2021-2025).

Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychologiczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi (nazwa własna projektu).

Termin realizacji03.01.2024 - 31.12.2024

 

Krótka charakterystyka: Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniem w gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2024 (1 grupa ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych.  Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem. Planowana liczba odbiorców 135 osób. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest ewaluacji i monitoringowi.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Program NPZ. Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane
w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi (NPZ 2021-2025).

Zadanie. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin. (NPZ 2021-2025)

Miejsce realizacji: Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniomul. Jęczmienna 10/7, 87-100 Toruń

Nazwa własna zadania: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin

Termin realizacji: 03.01.2024 - 31.12.2024

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp. w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych), interwencji kryzysowych oraz terapii motywującej. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie ok. 190 osób w roku 2024. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi
i ewaluacji.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3.Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki selektywnej

Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA (nazwa własna programu)

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży.Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej.

W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dziecii młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Planowana łączna liczba odbiorców: 200 osób.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowych  oraz terapii motywującej młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 
175 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2024.

3) Udział w działaniach środowiskowych 25 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy
w roku 2024.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

W ramach konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu: zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” – I tura ogłoszonym przez: Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

„Wdrażanie programów profilaktycznych, w tym rekomendowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Specjalistyczne poradnictwo, konsultacje dotyczące trudności wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Podejmowanie działań interwencyjnych, terapeutycznych wobec osób zażywających szkodliwie środki psychoaktywne oraz członków ich rodzin /NARKOTYKI/”

 

W ramach przyznanej dotacji z GMT w roku 2024 TPPU będzie realizowało następujące zadania:

 

Cel główny programu: Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i prospołecznej sprzyjającej życiu bez substancji psychoaktywnych. STRATEGIE: Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: • Strategia alternatyw oraz strategia edukacyjna realizowane na poziomie profilaktyki uniwersalnej. 1) Udział młodzieży w 5 miesięcznych warsztatach psychoedukacyjnych dla liderów ok. 30 uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych wolnych od środków psychoaktywnych, udział liderów w akcjach profilaktycznych realizowanych w sposób cykliczny przez okres w roku 2024 ( 2 grupy)/80 godzin warsztatów

Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym bez konieczności odwoływania się do środków psychoaktywnych, podwyższenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych związanych z zażywaniem narkotyków, uporządkowanie wartości, dostarczenie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne, problemowe. ZAŁOŻENIA • Teoria zachowań problemowych: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (nauka, wzmacnianie umiejętności życiowych poprzez: rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji krytycznego myślenia, wzmacnianie samokontroli, radzenie sobie ze stresem, itp. szczególnie umiejętności odmawiania w sytuacji presji skłaniającej po substancje psychoaktywne); • Teoria psychospołecznej odporności: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (umiejętność osiągania celów i zaspakajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne).
1)
Udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych ok. 20 uczniów z toruńskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w I półroczu 2024r. (przerwa wakacyjna VII-VIII)
/24 godziny warsztatowe.

Cel szczegółowy 3. Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, eksperymentującej, okazjonalnie używającej narkotyki oraz ich rodzin. ZAŁOŻENIA: odnoszą się następujących teorii psychologicznych: poznawczych i behawioralnych. Dialog Motywujący Model krótkiej interwencji wobec osób używających substancji psychoaktywnych, Teoria społecznego uczenia, Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych. Strategia przekazu informacji: 1) Możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, specjalistycznej pomocy terapeutycznej, poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych, itp., w łącznej liczbie 165 osób, w roku 2024 (1 luty – 31 grudzień 2024).

Cel szczegółowy 4. Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze oraz trening umiejętności społecznych. 1) Możliwość udziału w terapii indywidualnej, sesjach rekomendowanego programu Candis 10 osób ( w tym w ramach wkładu własnego 4 osoby) w roku 2024 - rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi, zaakceptowanie terapii
i regularne uczestniczenie w leczeniu, dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia.

W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby), zazwyczaj 1 x w tygodniu trwających 90 min. każda, które realizowane będą w ciągu 2 do 3 miesięcy w roku 2024.

 

Cel szczegółowy 5. Minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w społeczności lokalnej, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. Zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zdrowia. ograniczanie palenia tytoniu oraz używania innych substancji psychoaktywnych
w społeczności lokalnej. ZAŁOŻENIA I STRATEGIE • Terapia odnosząca się do teorii uczenia społecznego, teorii poznawczych
i behawioralnych. • Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka). 1)
Cel realizowany będzie poprzez psychoterapię indywidualną, podtrzymującą skierowaną do młodzieży i dorosłych (społeczność lokalną - 25 osób), palących nieregularnie oraz długoletnich palaczy uzależnionych od nikotyny, wymagających leczenia (psychoterapia, farmakoterapia) - 1 x w tygodniu, liczba sesji: 5-6 w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2024 oraz poprzez realizację 2 akcji profilaktycznych/prozdrowotnych w I i II półroczu 2024: planowana liczba odbiorców akcji 1200 osób.

Miejsce realizacji programu: siedziba TPPU, toruńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, Rynek Nowomiejski.

 

Cel szczegółowy 6. Zwiększenie świadomości oraz zdobycie rzetelnej wiedzy na temat przyczyn oraz mechanizmów uzależnienia od internetu, zaburzeń związanych z grami sieciowymi, nowymi technologiami. Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców w tym obszarze oraz wzmocnienie autorytetu i sprawczej roli rodziny.

ZAŁOŻENIA I STRATEGIE • Teoria społecznego uczenia - Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych: zastosowanie tej strategii wpływa na poprawę funkcjonowania rodziny i ograniczenie zachowań problemowych dzieci. - Strategia przekazu informacji: Przekazywanie informacji opartych na faktach, odnoszących się do bezpośrednich, negatywnych konsekwencji problemowego korzystania z urządzeń ekranowych, internetu. Profilaktyka pozytywna. 1) Cel realizowany będzie poprzez realizację cyklicznych spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców, rodzin, których dzieci problemowo korzystają z internetu, urządzeń ekranowych - 6 grup w całym roku, ok. 150 osób, realizowanych w sposób ciągły przez okres 10 m-cy w roku 2024 (przerwa wakacyjna VII-VIII). Działania mają na celu wzmocnienie czynników chroniących oraz ograniczenie czynników ryzyka, głównie poznawczych, środowiskowych, rodzinnych i rówieśniczych, osobowościowych, które predysponują do rozwoju w/w zachowań problemowych.

Miejsce realizacji programu: toruńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (decyduje kolejność zgłoszeń do programu).

 

W związku z dofinansowaniem ze środków Urzędu Miasta Torunia ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Torunia!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ ORAZ POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W ramach konkursu: 3/2024 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

Działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizowanie zachowań problemowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych.Odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka). 1) Udział klientów w terapii motywującej przyczyni się do budowania autonomii – tym samym rozwijania samoświadomości i przejmowanie odpowiedzialności za własne myśli i wybory; odzwierciedlanie emocji, potrzeb i wartości – które wpływają na budowanie kompetencji do zmiany własnej psychiki; wzmacnianie myśli i intencji – w celu wspierania korzystnego kierunku zmiany. Możliwość korzystania z terapii, interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, poradnictwa rodzinnego -rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, itp. w łącznej liczbie 120 osób. Działania będą realizowane w sposób ciągły przez okres 10 m-cy w roku 2024. Poprzez oddziaływania terapeutyczne, poradniane, interwencyjne – dzieci, młodzież oraz członkowie rodzin osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz młodzież zagrożona uzależnieniem zwiększy swoje kompetencje, umiejętności pokonywania trudności, problemów, nastąpi zwiększenie świadomości w rozpoznawaniu własnych zaburzeń
i dysfunkcji, to z kolei wpłynie na zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, zmiany preferowanego wcześniej stylu życia. 2) Udział rodziców, dorosłych członków rodzin w programie wpłynie na poprawę funkcjonowania rodziny i ograniczenie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym. Wzmocnienie sprawczej roli rodziny. • Proponowane będą
w programie działania o charakterze interdyscyplinarnym (w zależności od indywidualnych potrzeb klienta) z wykorzystaniem różnorodnych, rekomendowanych technik i narzędzi terapeutycznych.
Terminy realizacji: 01 III - 31 XII 2024.
Miejsce realizacji zadania: Program realizowany będzie w siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
ul. Jęczmienna 10/7, Toruń.

 1. PROGRAM CANDIS ZE WSPARCIEM PSYCHOSPOŁECZNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W ramach konkursu: 4/2024 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Należy do PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH. W programie będą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą w okresie od 1 marca 2024 do 31 grudnia 2024, równolegle prowadzone będą pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia w celu podtrzymania abstynencji, zachowań ryzykownych, problemowych. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów. Dostęp osób niepełnosprawnych do udziału w programie z uwagi na możliwość i dostęp do windy, brak barier architektonicznych. Grupa docelowa: Osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Zaplanowano objęcie programem 14 osób używających szkodliwie lub uzależnionych od przetworów konopi z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczących w sesjach Candis oraz wsparcie i doradztwo psychologiczne dla rodziców, rodzin osób z problemem używania przetworów konopi. Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU. Terminy realizacji: 01 III- 31 XII 2024.

 

 1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY
  W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

4/2024 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

ZADANIE 1. Działania środowiskowe, edukacyjno-informacyjne pn. „Wolni od dymu tytoniowego” na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego – realizacja 10 mies. w roku 2024 (od 1 III-31.XII). Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka). Celem głównym zadania jest ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. Cele realizowane będą poprzez następujące formy działań: - Edukację społeczną w zakresie medycznych, psychicznych i społecznych oraz prawnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych (nikotyna oraz inne substancje chemiczne znajdujące się w dymie tytoniowym). - Wsparcie oraz pomoc osobom mających problemy zdrowotne powstałe na skutek palenia tytoniu. - Kolportaż materiałów edukacyjno - informacyjnych połączonych z rozmową pierwszego kontaktu, motywującą do rzucenia palenia. Planowana liczba godzin: 50/ liczba odbiorców: 190 osób.

ZADANIE 2. Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny. Działania mają na celu minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, przeciwdziałanie uzależnieniom. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywne i wskazującej (grupy ryzyka).
W szczególności skierowane są do młodzieży oraz dorosłych uzależnionych od nikotyny. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od nikotyny oraz ich rodzin
(Psychoterapia indywidualna podtrzymująca 1 x w tygodniu. Minimalna liczba sesji: 5-6). Podstawy pomocy terapeutycznej w oparciu o: - terapię behawioralno-poznawczą połączoną ze wsparciem farmakologicznym pacjenta; -pracę terapeutyczną opartą na zasobach (pozytywach) pacjenta; -oddziaływanie na zmianę zachowań, motywowanie, instrumentalne oddziaływanie poznawcze, modelowanie zachowań; - dialog motywujący. Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Grupa docelowa. Działania skierowane są do społeczności województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym: młodzież, której wiek rozwojowy predysponuje do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dorośli, którzy mają problem z paleniem tytoniu (są uzależnieni).
Rodziny osób uzależnionych. Pośredni odbiorcy: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, których podopieczni eksperymentują
z substancjami psychoaktywnymi lub są już uzależnieni. Planowana liczba odbiorców: 26 osób. Program nastawiony jest na współpracę (partnerstwo nieformalne): z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy placówek, itp./

Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU.
Terminy realizacji: 1 III - 31 XII 2024.

W związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Województwa Kujawsko –Pomorskiego!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394
lub mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spodem K

 

Programy realizowane przez TPiPU w 2023 r. dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 
02.01.2023 - 31.12.2023, w ramach następujących zadań konkursowych:

 

Zadanie konkursowe Nr 2. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi (nazwa własna projektu)

Umowa Nr 21/Eko/HB/2023; kwota dofinansowania: 40000 zł

Termin realizacji02.01.2023 - 31.12.2023

 

Krótka charakterystyka: Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniew gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2023 (1 grupa ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych.  Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem. Planowana liczba odbiorców 185 osób. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest ewaluacji i monitoringowi.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

3loga2023

2. Program pn.

2.1.3. NPZ:  Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zadanie 5. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących rozpoznawania wczesnych problemów związanych
z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, adresowanych do kadry pedagogicznej szkół publicznych.

Miejsce realizacji: Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

ul. Jęczmienna 10/7, 87-100 Toruń

Nazwa własna projektu: Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Umowa nr 282/Eko/HB/2023, kwota dofinansowania 69000 zł

 

ZASIĘG PROJEKTU- ogólnopolski

W związku z raportami z badań ogólnopolskich oraz wojewódzkich, a także własnych, kilkunastoletnich doświadczeń i obserwacji problemu, zgłaszanych do Poradni nowych problemowych użytkowników gier internetowych, osób zagrożonych hazardem oraz już uzależnionych, zgłaszających się do Poradni TPPU rodziców z zaawansowanymi problemami ich nastoletnich i dorosłych dzieci, oraz z uwagi na duże zainteresowanie w/w problematyką wymienionych poniżej grup zawodowych zdecydowano o kontynuacji projektu szkoleniowego w roku 2023 (X edycja). Grupa docelowa obejmie łącznie 120 uczestników – 6 grup szkoleniowych, w tym 3 grupy stacjonarnie oraz 3 grupy w formie online.

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Obejmuje 11 godzin wykładów i 10 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 2 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Łącznie dla 6 grup: 66 godzin wykładów oraz 60 godzin warsztatów 1 x w miesiącu dla każdej grupy.

Program merytoryczny szkolenia opiera się na najnowszej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych oraz dostosowany do potrzeb grupy zawodowej. Poddawany jest monitoringowi

i ewaluacji w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

Forma szkolenia: stacjonarnie 3 grupy w okresie VI i IX 2023 oraz online kolejne 3 grupy w okresie X,XI, XII 2023 w siedzibie TPiPU (forma online została zapoczątkowana w dobie pandemii i zyskała wielu zwolenników z uwagi na zasięg ogólnopolski, uczestnicy poprzednich edycji argumentowali większe możliwości uczestnictwa w szkoleniu bez ograniczeń, np. dalekiego dojazdu, zakwaterowania, itp.- min. ta forma została oceniona pozytywnie podczas ewaluacji końcowej.

Planowane terminy szkoleń:

 • 12-13.06.2023 – I grupa stacjonarnie

 • 19-20.06.2023 - II grupa stacjonarnie

 • 28-29.09.2023r.- III grupa stacjonarnie

 • 19-20.10.2023r.- IV grupa on-line

 • 16-17.11.2023r.-V grupa on-line

 • 7-8.12.2023r.-VI grupa on-linne


Charakterystyka programu: Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji dzieci
i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii (uzależnienie od komputera/smartfonu, Internetu, gier on-line, itp.).
Odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie, profilaktycy z placówek oświatowych, wychowawczych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz całej Polski.  
Realizacja projektu ma na 
celu zwiększenie kompetencji wymienionych wyżej grup zawodowych (osób, które bezpośrednio zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną). Program poddawany jest monitoringowi i ewaluacji
w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

 

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.

Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącychw dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3loga2023

 

 3.

Zadanie 2.4.2. NZP Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich.

Zadanie 12. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.
Miejsce realizacji: Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Jęczmienna 10/7, 87-100 Toruń

Nazwa własna zadania: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin
Umowa nr 302/Eko/HB/2023; kwota dofinansowania 40700 zł

Termin realizacji: 12.05.2023 - 31.12.2023

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp. w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych oraz terapii motywującej. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie 140 osób w roku 2023. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi
i ewaluacji.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

3loga2023

 

4. Program realizowany przez TPiPU w 2023 r. z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 02.01.2023 - 31.12.2023, w ramach następującego zadania konkursowego:

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki selektywnej
(Umowa nr 37/BO/B/DPiEP/2023; Kwota dofinansowania 45000 zł)

 

Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA
(nazwa własna programu)

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży.Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej.
W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci
i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Planowana łączna liczba odbiorców w całym roku: 230 osób.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznychok. 15-20  uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy) i ponadgimnazjalnych (1 grupa w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w I półroczu 2023.

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 
170 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2023.

3) Udział w działaniach środowiskowych 50 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy
w roku 2023. Program poddawany jest stałemu monitoringowi oraz ewaluacji.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowaneze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

3loga2023

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 informuje o realizowanych w roku 2023 dla mieszkańców Torunia bezpłatnych programach profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych współfinansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń.

 • Oferta poradniano-terapeutyczna dla rodzin, doświadczających problemów w związku z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym narkotyki, alkohol, nikotyna) przez dziecko, członka rodziny (poradnictwo rodzinne, konsultacje specjalistyczne, interwencje kryzysowe, specjalistyczna pomoc terapeutyczna).

 • Rekomendowany, krótkoterminowy Program Candis dla użytkowników przetworów konopi w postaci indywidualnych sesji terapeutycznych. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 • Poradnia Pomocy Palącym zaprasza osoby, które chciałyby zerwać z nałogiem palenia tytoniu, gdzie dotychczasowe próby kończyły się niepowodzeniem. TPPU proponuje ofertę psychoterapii indywidualnej ze wsparciem farmakologicznym o udowodnionej skuteczności.

 • Od połowy lutego 2023 rusza nabór do 2 grup warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz nabór do 1 grupy warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieżowych liderów (kontynuacja współpracy z placówkami oświatowymi z Torunia, nabór do grup odbywać się będzie poprzez pedagogów szkolnych oraz bezpośrednio poprzez kontakt z Towarzystwem, tel. 56/6522394 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Rozpoczynamy nabór do 2 grup warsztatowych, zadanie pn. Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców, rodzin osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi.

Cel 1: Zwiększenie świadomości oraz zdobycie rzetelnej wiedzy na temat przyczyn oraz mechanizmów uzależnienia od hazardu, zaburzeń związanych z grami sieciowymi, nowymi technologiami. Cel 2: Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmocnienie autorytetu i sprawczej roli rodziny.

- Liczba planowanych grup w roku: 2 (30 osób- bezpośrednich odbiorców).

- Liczba godzin: 18 ; Czas trwania 1 spotkania/liczba spotkań: 3 godziny; 1 grupa = 3 spotkania x 3 godziny, tj. 9 godzin; -2 grupy x 9 godzin= 18 godzin

- Zajęcia prowadzone będą przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa.

- Program skierowany jest do Rodziców, rodzin osób zagrożonych hazardem, grami internetowymi, fonoholizmem.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394
lub mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.tppu.org

Biuro TPPU czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00,
w czwartki do godziny 18.00

W celu umówienia wizyty, prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny - 56/6522394

zrealizowano

 

www.torun.pl