1.Nazwa własna zadania: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin.

 

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 11. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin

Termin realizacji: 04.05.2021 - 31.12.2021

 

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp.w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie 150 osób w roku 2021.
Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi.
 

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

mzdrowia     logo KBPN

 

2.Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi (nazwa własna projektu)

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 10. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi

Termin realizacji04.05.2021 - 31.12.2021

Krótka charakterystyka: Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniew gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2021 (3 grupy ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych.  Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby
z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem.
 Planowana liczba odbiorców 215 osób. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest ewaluacji i monitoringowi.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani

 

mzdrowia     logo KBPN

 

3.Program pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych.

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 16. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych.

W związku z raportami z badań ogólnopolskich oraz wojewódzkich, a także własnych, kilkuletnich doświadczeń i obserwacji problemu, zgłaszanych do Poradni nowych problemowych użytkowników gier internetowych, osób zagrożonych hazardem oraz już uzależnionych, zgłaszających się do Poradni TPPU rodziców z zaawansowanymi problemami ich nastoletnich i dorosłych dzieci, oraz z uwagi na duże zainteresowanie w/w problematyką wymienionych poniżej grup zawodowych zdecydowano o kontynuacji projektu szkoleniowego w roku 2021 (VIII edycja). Grupa docelowa obejmie 70 uczestników – 4 grupy szkoleniowe, w tym 2 grupy stacjonarnie oraz 2 grupy w formie online (z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w I półroczu 2021 zaplanowano szkolenia w takiej formie).

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Obejmuje 14 godzin wykładów i 9 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 3 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Łącznie dla 4 grup: 56 godzin wykładów oraz 36 godzin warsztatów. Szkolenie dla 4 grup w różnych terminach realizowane 1 x w miesiącu
w roku 2021.

Planowane terminy szkoleń: 19 -21.05.2021; 09 -11.06.2021; 15-17.09.2021; 27 -29.10.2021

Charakterystyka programu: Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji osób
z problemem hazardu, osób problemowo korzystających z nowych technologii (uzależnienie od komputera/smartfonu, Internetu, gier on-line, itp.).
Odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie, profilaktycy z placówek oświatowych, wychowawczych, poradni pedagogiczno-psychologicznych
z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz sąsiednich województw.
 
Realizacja projektu ma na 
celu zwiększenie kompetencji wymienionych wyżej grup zawodowych (osób, które bezpośrednio zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną). Celem będzie również przybliżenie zagadnień związanych z nadzorem realizowanym przez funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiej Izby Celno-Skarbowej w Toruniu w obszarze gier hazardowych, a w szczególności przedstawienie złożoności zagadnień związanych z kontrolą oraz tendencje rozwoju rynku hazardowego. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności
w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu, hazardu, wstępnej diagnozy osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od hazardu, komputera i Internetu, przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom hazardzistów. Poznają sprawdzone strategie profilaktyczne, interwencyjne, terapeutyczne. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposób postępowania w sytuacjach związanych
z naruszeniem prawa z w/w obszarów. przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. 
Program poddawany jest monitoringowi i ewaluacji w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
.

 

mzdrowia     logo KBPN

 

 

4 Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA (nazwa własna programu)

 

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki selektywnej

 

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży.Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej.
W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci
i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Planowana łączna liczba odbiorców: 240 osób.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznych ok. 60 uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy) i ponadgimnazjalnych ( 4 grupy w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w sposób ciągły przez okres 10 m-cy w roku 2021 (przerwa wakacyjna
VII-VIII).

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 
125 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2021.

3) Udział w działaniach środowiskowych 55 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy
w roku 2021.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe
    i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

mzdrowia     logo KBPN   logo npz

 

 

 

5 PROGRAM CANDIS ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi (nazwa własna programu)
Program rekomendowany

Zadanie konkursowe Nr 8. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich (projekt dwuletni).

Termin realizacji: 04.01.2021-31.12.2022

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. 
Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą  w okresie od 4 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021, równolegle prowadzone będą pogłębione odziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Zaplanowano objęcie programem 80 osób w ciągu roku 2021 i 2022. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów (psycholog, pedagog).

 

Program CANDIS należy do kategorii tzw. programów rekomendowanych. Jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheimi Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

mzdrowia     logo KBPN   logo npz


 

1.

Nr i nazwa celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ): Nr 2 NPZ: „PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI”

Nazwa zadania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym: KONKURS NR 2021/4.1. Przeciwdziałanie narkomanii. Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3

ogłoszonym przez: Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Nazwa własna zadania (tytuł projektu nadany przez oferenta): Działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pomocy psychospołecznej

Okres realizacji zadania: od 2021-01-01 do 2021-12-31

Miejsce realizacji zadania: Siedziba TPiPU, Toruń, ul. Jęczmienna 10/7

 

 

Cel główny programu: Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i prospołecznej sprzyjającej życiu bez substancji psychoaktywnych. STRATEGIE: Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: • Strategia alternatyw oraz strategia edukacyjna realizowane na poziomie profilaktyki uniwersalnej.

1) Udział młodzieży w 5 miesięcznych warsztatach psychoedukacyjnych dla liderów 30 uczniów toruńskich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych wolnych od środków psychoaktywnych, udział liderów w akcjach profilaktycznych realizowanych w sposób cykliczny przez okres w roku 2021 ( 2 grupy).
• Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym bez konieczności odwoływania się do środków psychoaktywnych, podwyższenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych związanych z zażywaniem narkotyków, uporządkowanie wartości, dostarczenie rzetelnej wiedzy
o uzależnieniach, wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych
.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne, problemowe. ZAŁOŻENIA • Teoria zachowań problemowych: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (nauka, wzmacnianie umiejętności życiowych poprzez: rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji krytycznego myślenia, wzmacnianie samokontroli, radzenie sobie ze stresem, itp. szczególnie umiejętności odmawiania w sytuacji presji skłaniającej po substancje psychoaktywne); • Teoria psychospołecznej odporności: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (umiejętność osiągania celów i zaspakajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne).
1)
Udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych 30 uczniów z toruńskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w I i II półroczu 2021r. (przerwa wakacyjna VII-VIII).

Cel szczegółowy 3. Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, eksperymentującej, okazjonalnie używającej narkotyki oraz ich rodzin. ZAŁOŻENIA: odnoszą się następujących teorii psychologicznych: poznawczych i behawioralnych. Dialog Motywujący Model krótkiej interwencji wobec osób używających substancji psychoaktywnych, Teoria społecznego uczenia, Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych. Strategia przekazu informacji: 1) Możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, specjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 150 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2021.

Cel szczegółowy 4. Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze oraz trening umiejętności społecznych. 1) Możliwość udziału w terapii indywidualnej, sesjach Candis 14 osób w roku 2021 - rozpoznanie swoich problemów związanych
z używaniem konopi, zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu, dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby), zazwyczaj 1 x w tygodniu trwających 90 min. każda, które realizowane będą w ciągu 2 do 3 miesięcy w roku 2021.

Cel szczegółowy 5. Minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w społeczności lokalnej, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. ZAŁOŻENIA I STRATEGIE • Terapia odnosząca się do teorii uczenia społecznego, teorii poznawczych i behawioralnych. • Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka).
1)
Cel realizowany będzie poprzez psychoterapię indywidualną, podtrzymującą skierowaną ( 1 x w tygodniu, liczba sesji: 5-6) do młodzieży i dorosłych (społeczności lokalnej - 56 osób), palących nieregularnie oraz długoletnich palaczy uzależnionych od nikotyny, wymagających leczenia (psychoterapia, farmakoterapia).

Miejsce realizacji programu: siedziba TPPU, toruńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Terminy realizacji: I-XII 2021.

 

2.

Nr i nazwa celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ): Nr 2 NPZ "PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI"

Nazwa zadania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym: KONKURS nr 4.1./2021. Profilaktyka i ograniczanie następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych. Zadanie nr 1.

Nazwa własna zadania (tytuł projektu nadany przez oferenta): Kampania profilaktyczna pn.: ZDROWIE NA TAK

Okres realizacji zadania: od 2021-04-01 do 2021-06-30

Miejsce realizacji zadania: Toruń, ul. Jęczmienna 10/7, Rynek Nowomiejski


Zadanie: Kampanie profilaktyczne pn.: ZDROWIE NA TAK

Cel główny 1: ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA RACJONALNYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA. OGRANICZANIE PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Cel główny 2: WZMACNIANIE NORM SPOŁECZNYCH: ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ.

Odbiorcy: społeczność lokalna

Cele szczegółowe: • Zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących własnego zdrowia oraz zdrowia innych osób; - Zachęcenie do propagowania zdrowego stylu życia (bez nałogów i uzależnień) we własnym otoczeniu- POKAZYWANIE ALTERNATYW; • Edukacja, w tym rówieśnicza, nt. skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych używania substancji psychoaktywnych, - Motywowanie osoby uzależnione od nikotyny do zaprzestania palenia oraz wzięcie udziału w terapii antynikotynowej w Poradni Pomocy Palącym; • Kształtowanie postaw asertywnych wśród młodzieży szkolnej związanych z obroną siebie przed paleniem tytoniu (czynnym i biernym); ­ • Cele będą realizowane poprzez kampanie społeczne: Akcja w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu (31 V 2021). Działania środowiskowe, poradniano-konsultacyjne (Uliczny Punkt Konsultacyjny), happeningi, konkursy, kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych połączonych z rozmowami pierwszego kontaktu w okresie IV-VI. Planowana liczba osób: 1500 odbiorców.

Wszystkie działania będą realizowane ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku
z Covid19 (dezynfekcja rąk, powierzchni użyteczności publicznej, noszenie jednorazowych maseczek, zachowanie dystansu, odległości, pomiar temperatury, wypełnianie ankiet Covidowych, itp.).

W związku z dofinansowaniem ze środków Urzędu Miasta Torunia ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Torunia!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru

 
 

1. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ ORAZ POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 

W ramach konkursu: 28/2021 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program jest kontynuacją szerszych działań w obszarze profilaktyki i prewencji alkoholowej, w grupie młodzieży oraz osób dorosłych realizowanych w ramach zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w latach 2004-2020. Programy realizowane są także we współpracy z Gminą Miasta Toruń w zakresie pomocy psychospołecznej, poradnianej, interwencyjnej związanej z używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2003-2021. Programy Program posiada sprawdzone narzędzia ewaluacyjne, poddawany jest stałemu monitoringowi. • Zadania przedstawione w ofercie są oparte o diagnozę problemową Województwa Kujawsko -Pomorskiego, diagnozę ogólnopolską, odpowiadają na zapotrzebowanie społeczności poza zasięgiem lokalnym. Projekt łączy w sobie kompleksowe oddziaływania mające na celu zwiększenie możliwości oferty terapeutycznej, wzrost jakości świadczonych usług, środki finansowe skierowane są na konkretne działania mające na celu ograniczenie konsumpcji alkoholu, szczególnie przez nieletnich użytkowników a także osoby dorosłe. Dzięki realizacji programu w Województwie Kujawsko- Pomorskim oraz realizacji programów z zakresu profilaktyki selektywnej pozwoli w pełni osiągnąć zakładany cel polegający na znacznym ograniczeniu używania substancji psychoaktywnych, stworzeniu dobrej bazy pomocy specjalistycznej, klienci będą mieli większą możliwość i dostęp do różnorakiej oferty, w zależności od potrzeb grupy docelowej.

Działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizowanie zachowań problemowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym zakresie, poprzez wsparcie w postaci interwencji kryzysowych i terapii pedagogicznej.
Łącznie planowanych odbiorców: 85 osób.
Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grupy ryzyka. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży i dorosłych zagrożonych uzależnieniem, a także ich rodzin. Istotnym celem będzie także podejmowanie działań w sytuacji ostrego kryzysu polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa
i udzieleniu wsparcia, ocenę stanu klienta oraz zaistniałego kryzysu, ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów
i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek leczniczych oraz placówek zajmujących się pomocą prawną, medyczną, socjalną, itp. Terminy realizacji: XI-XII 2021.
Miejsce realizacji zadania: Program realizowany będzie w siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń.

 

2. Program Candis ze wsparciem psychospołecznym w WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 

W ramach konkursu: 29/2021 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim  ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Należy do PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH. W programie będą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą w okresie XI –XII 2021, równolegle prowadzone będą pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia w celu podtrzymania abstynencji, zachowań ryzykownych, problemowych. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowanyw kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów. Dostęp osób niepełnosprawnych do udziału w programie z uwagi na możliwość i dostęp do windy, brak barier architektonicznych. Grupa docelowa: Osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Zaplanowano objęcie programem 16 osób używających szkodliwie lub uzależnionych od przetworów konopi z województwa kujawsko-pomorskiego oraz około 60 osób, rodzin i bliskich, którzy doświadczają problemów w związku z uzależnieniem członka rodziny. Łącznie 76 osób. Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU.

  1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY
    W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Konkurs 29/2021 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko-Pomorskiego - Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

ZADANIE 1. Działania środowiskowe, edukacyjno-informacyjne pn. „Wolni od dymu tytoniowego” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – realizacja 2 mies. w roku 2021 (XI-XII). Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka). Celem głównym zadania jest ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość.

ZADANIE 2. Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny.
Działania mają na celu minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, przeciwdziałanie uzależnieniom. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka). W szczególności skierowane są do młodzieży oraz dorosłych uzależnionych od nikotyny. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od nikotyny oraz ich rodzin
(Psychoterapia indywidualna podtrzymująca 1 x
w tygodniu. Minimalna liczba sesji: 5-6)
.

Grupa docelowa. Działania skierowane są do społeczności województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym: młodzież, której wiek rozwojowy predysponuje do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dorośli, którzy mają problem z paleniem tytoniu (są uzależnieni). Rodziny osób uzależnionych. Pośredni odbiorcy: Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, których podopieczni eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi lub są już uzależnieni.

Łącznie planowana liczba odbiorców: 274 osoby.

Program nastawiony jest na współpracę (partnerstwo nieformalne): z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy placówek, itp./.
Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU oraz w gminach województwa (działania środowiskowe, informacyjno-edukacyjne). Terminy realizacji: XI-XII 2021.

Wszystkie zadania będą realizowane ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku
z Covid19 (dezynfekcja rąk, powierzchni użyteczności publicznej, noszenie jednorazowych maseczek, zachowanie dystansu, odległości, pomiar temperatury, wypełnianie ankiet Covidowych, itp.).

W związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców województwa kujawsko –pomorskiego!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/promocja-wojewodztwa/materialy-do-pobrania/32038-informacja-o-dofinansowaniu

belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spodem K

 

 
 
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 02.01.2020 - 31.12.2020, w ramach następujących zadań konkursowych:

1. Program: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin.

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskimi rodzinom.

Zadanie 20. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

Termin realizacji: 02.01.2020-31.12.2020

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp.
w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły
zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie 205 osób w roku 2020. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi. Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

       mz    KB

2. Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi.

Termin realizacji: 02.01.2020-31.12.2020

Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniem w gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2020 (3 grupy ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem. Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

       mz    KB

3, Program pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych.

Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia:Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

W związku z raportami z badań ogólnopolskich oraz wojewódzkich, a także własnych, kilkuletnich doświadczeń
i obserwacji problemu, zgłaszanych do Poradni nowych problemowych użytkowników gier internetowych, osób zagrożonych hazardem oraz już uzależnionych, zgłaszających się do Poradni TPPU rodziców z zaawansowanymi problemami ich nastoletnich i dorosłych dzieci, oraz z uwagi na duże zainteresowanie w/w problematyką wymienionych poniżej grup zawodowych zdecydowano o kontynuacji projektu szkoleniowego w roku 2020 dla
7 grup szkoleniowych - 105 osób (VII edycja projektu). Szkolenie obejmuje 14 godzin wykładów i 12 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 3 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Planowane terminy szkoleń: 5-7.02. 2020; 11-13.03. 2020; 8-10.04. 2020;
13-15.05.202; 03-5.06.2020; 16-18.09.2020; 7-9.10.2020.

Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji osób z problemem hazardu, osób problemowo korzystających z nowych technologii (uzależnienie od komputera/smartfonu, Internetu, gier on-line, itp.).
Odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie, profilaktycy z placówek oświatowych, wychowawczych, poradni pedagogiczno-psychologicznych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz sąsiednich województw. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie kompetencji wymienionych wyżej grup zawodowych (osób, które bezpośrednio zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną) Celem będzie również przybliżenie zagadnień związanych z nadzorem realizowanym przez funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiej Izby Celno-Skarbowej w Toruniu w obszarze gier hazardowych, a w szczególności przedstawienie złożoności zagadnień związanych z kontrolą oraz tendencje rozwoju rynku hazardowego Zakładamy, że uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu, hazardu, wstępnej diagnozy osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od hazardu, komputera i Internetu, przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom hazardzistów. Poznają sprawdzone strategie profilaktyczne, interwencyjne, terapeutyczne. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposób postępowania w sytuacjach związanych z naruszeniem prawa z w/w obszarów. przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Grupa docelowa obejmie 105 uczestników – 7 grup szkoleniowych po 15 osób w roku 2020. Program szkolenia dostosowywany jest do potrzeb każdej grupy zawodowej. Poddawany jest monitoringowi i ewaluacji w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
.

       mz    KB

4.Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA.

Zadanie 2.3.2.pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia. Zad.7. Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci
i młodzieży.
Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego
i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców
i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznych ok. 45 uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy)
i ponadgimnazjalnych
( 3 grupy w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w sposób ciągły przez okres 10 m-cy w roku 2020 (przerwa wakacyjna VII-VIII).

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp., w łącznej liczbie 115 osób, działania realizowane
w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2020.

3) Udział w działaniach środowiskowych 60 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli
w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2020.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli
do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  mz   logo npz   KB

5. Program: Zadanie 2.4.1 pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich.
(projekt dwuletni).

Zadanie 10. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich.

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować
z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi.
Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą  w okresie od 2 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020, równolegle prowadzone będą pogłębione odziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Zaplanowano 184 osoby w ciągu roku 2019 i 2020.

Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy
z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim
i Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty.
Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  mz   logo npz   KB

 

 

 

 

 
 
 

1.

Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych,
w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców nt zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (NSP), a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu: zdrowia publicznego określonych
w Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 2

„PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI”. ogłoszonym przez: Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie: Kampanie profilaktyczne pn.: ZDROWIE NA TAK

Cel główny 1: ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA RACJONALNYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA. OGRANICZANIE PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Cel główny 2: WZMACNIANIE NORM SPOŁECZNYCH: ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ.
Cele szczegółowe: • Zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących własnego zdrowia oraz zdrowia innych osób; - Zachęcenie do propagowania zdrowego stylu życia (bez nałogów i uzależnień) we własnym otoczeniu- POKAZYWANIE ALTERNATYW; • Edukacja, w tym rówieśnicza, nt. skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych używania substancji psychoaktywnych, - Motywowanie osoby uzależnione od nikotyny do zaprzestania palenia oraz wzięcie udziału w terapii antynikotynowej w Poradni Pomocy Palącym; • Kształtowanie postaw asertywnych wśród młodzieży szkolnej związanych z obroną siebie przed paleniem tytoniu (czynnym i biernym); ­ •
Cele będą realizowane poprzez kampanie społeczne Akcja w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu (V 2020) - Akcja w ramach "Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu (XI 2020), działania środowiskowe, poradniano-konsultacyjne (Uliczny Punkt Konsultacyjny), happeningi, konkursy, kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych połączonych z rozmowami pierwszego kontaktu. Liczba osób: 2500 odbiorców.

2.

W ramach konkursu ofert : 2 NPZ: „PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH
Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI”.

Działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pomocy psychospołecznej ogłoszonym przez: 
Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel główny programu: Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i prospołecznej sprzyjającej życiu bez substancji psychoaktywnych. STRATEGIE: Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: • Strategia alternatyw oraz strategia edukacyjna realizowane na poziomie profilaktyki uniwersalnej. 1) Udział młodzieży w 5 miesięcznych warsztatach psychoedukacyjnych dla liderów 30 uczniów toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wolnych od środków psychoaktywnych, udział liderów w akcjach profilaktycznych realizowanych w sposób cykliczny przez okres w roku 2020 ( 2 grupy). • Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym bez konieczności odwoływania się do środków psychoaktywnych, podwyższenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych związanych z zażywaniem narkotyków, uporządkowanie wartości, dostarczenie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne, problemowe. ZAŁOŻENIA • Teoria zachowań problemowych: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (nauka, wzmacnianie umiejętności życiowych poprzez: rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji krytycznego myślenia, wzmacnianie samokontroli, radzenie sobie ze stresem, itp. szczególnie umiejętności odmawiania w sytuacji presji skłaniającej po substancje psychoaktywne); • Teoria psychospołecznej odporności: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (umiejętność osiągania celów i zaspakajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne). 1) Udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych 30 uczniów z toruńskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w II półroczu 2020r. (przerwa wakacyjna VII-VIII).

 

Cel szczegółowy 3. Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, eksperymentującej, okazjonalnie używającej narkotyki oraz ich rodzin. ZAŁOŻENIA: odnoszą się następujących teorii psychologicznych: poznawczych i behawioralnych. Dialog Motywujący Model krótkiej interwencji wobec osób używających substancji psychoaktywnych, Teoria społecznego uczenia, Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych. Strategia przekazu informacji: 1) Możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, specjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp., w łącznej liczbie 190 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2020.

Cel szczegółowy 4. Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze oraz trening umiejętności społecznych. 1) Możliwość udziału w terapii indywidualnej, sesjach Candis 14 osób w roku 2020 - rozpoznanie swoich problemów związanych
z używaniem konopi, zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu, dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby), zazwyczaj 1 x w tygodniu trwających 90 min. każda, które realizowane będą w ciągu 2 do 3 miesięcy w roku 2020.

Cel szczegółowy 5. Minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w społeczności lokalnej, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. ZAŁOŻENIA I STRATEGIE • Terapia odnosząca się do teorii uczenia społecznego, teorii poznawczych i behawioralnych. • Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka).
1)
Cel realizowany będzie poprzez psychoterapię indywidualną, podtrzymującą skierowaną ( 1 x w tygodniu, liczba sesji: 5-6) do młodzieży i dorosłych (społeczności lokalnej - 60 osób), palących nieregularnie oraz długoletnich palaczy uzależnionych od nikotyny, wymagających leczenia (psychoterapia, farmakoterapia).

 

Miejsce realizacji programu: siedziba TPPU, toruńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Terminy realizacji: I-XII 2020.

W związku z dofinansowaniem ze środków Urzędu Miasta Torunia ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Torunia!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Herb Torunia dzieki wsparciu