1.

Nr i nazwa celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ): Nr 2 NPZ: „PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI”

Nazwa zadania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym: KONKURS NR 2021/4.1. Przeciwdziałanie narkomanii. Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3

ogłoszonym przez: Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Nazwa własna zadania (tytuł projektu nadany przez oferenta): Działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pomocy psychospołecznej

Okres realizacji zadania: od 2021-01-01 do 2021-12-31

Miejsce realizacji zadania: Siedziba TPiPU, Toruń, ul. Jęczmienna 10/7

 

 

Cel główny programu: Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i prospołecznej sprzyjającej życiu bez substancji psychoaktywnych. STRATEGIE: Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: • Strategia alternatyw oraz strategia edukacyjna realizowane na poziomie profilaktyki uniwersalnej.

1) Udział młodzieży w 5 miesięcznych warsztatach psychoedukacyjnych dla liderów 30 uczniów toruńskich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych wolnych od środków psychoaktywnych, udział liderów w akcjach profilaktycznych realizowanych w sposób cykliczny przez okres w roku 2021 ( 2 grupy).
• Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym bez konieczności odwoływania się do środków psychoaktywnych, podwyższenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych związanych z zażywaniem narkotyków, uporządkowanie wartości, dostarczenie rzetelnej wiedzy
o uzależnieniach, wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych
.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne, problemowe. ZAŁOŻENIA • Teoria zachowań problemowych: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (nauka, wzmacnianie umiejętności życiowych poprzez: rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji krytycznego myślenia, wzmacnianie samokontroli, radzenie sobie ze stresem, itp. szczególnie umiejętności odmawiania w sytuacji presji skłaniającej po substancje psychoaktywne); • Teoria psychospołecznej odporności: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (umiejętność osiągania celów i zaspakajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne).
1)
Udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych 30 uczniów z toruńskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w I i II półroczu 2021r. (przerwa wakacyjna VII-VIII).

Cel szczegółowy 3. Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, eksperymentującej, okazjonalnie używającej narkotyki oraz ich rodzin. ZAŁOŻENIA: odnoszą się następujących teorii psychologicznych: poznawczych i behawioralnych. Dialog Motywujący Model krótkiej interwencji wobec osób używających substancji psychoaktywnych, Teoria społecznego uczenia, Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych. Strategia przekazu informacji: 1) Możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, specjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 150 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2021.

Cel szczegółowy 4. Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze oraz trening umiejętności społecznych. 1) Możliwość udziału w terapii indywidualnej, sesjach Candis 14 osób w roku 2021 - rozpoznanie swoich problemów związanych
z używaniem konopi, zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu, dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby), zazwyczaj 1 x w tygodniu trwających 90 min. każda, które realizowane będą w ciągu 2 do 3 miesięcy w roku 2021.

Cel szczegółowy 5. Minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w społeczności lokalnej, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. ZAŁOŻENIA I STRATEGIE • Terapia odnosząca się do teorii uczenia społecznego, teorii poznawczych i behawioralnych. • Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka).
1)
Cel realizowany będzie poprzez psychoterapię indywidualną, podtrzymującą skierowaną ( 1 x w tygodniu, liczba sesji: 5-6) do młodzieży i dorosłych (społeczności lokalnej - 56 osób), palących nieregularnie oraz długoletnich palaczy uzależnionych od nikotyny, wymagających leczenia (psychoterapia, farmakoterapia).

Miejsce realizacji programu: siedziba TPPU, toruńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Terminy realizacji: I-XII 2021.

 

2.

Nr i nazwa celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ): Nr 2 NPZ "PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI"

Nazwa zadania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym: KONKURS nr 4.1./2021. Profilaktyka i ograniczanie następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych. Zadanie nr 1.

Nazwa własna zadania (tytuł projektu nadany przez oferenta): Kampania profilaktyczna pn.: ZDROWIE NA TAK

Okres realizacji zadania: od 2021-04-01 do 2021-06-30

Miejsce realizacji zadania: Toruń, ul. Jęczmienna 10/7, Rynek Nowomiejski


Zadanie: Kampanie profilaktyczne pn.: ZDROWIE NA TAK

Cel główny 1: ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA RACJONALNYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA. OGRANICZANIE PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Cel główny 2: WZMACNIANIE NORM SPOŁECZNYCH: ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ.

Odbiorcy: społeczność lokalna

Cele szczegółowe: • Zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących własnego zdrowia oraz zdrowia innych osób; - Zachęcenie do propagowania zdrowego stylu życia (bez nałogów i uzależnień) we własnym otoczeniu- POKAZYWANIE ALTERNATYW; • Edukacja, w tym rówieśnicza, nt. skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych używania substancji psychoaktywnych, - Motywowanie osoby uzależnione od nikotyny do zaprzestania palenia oraz wzięcie udziału w terapii antynikotynowej w Poradni Pomocy Palącym; • Kształtowanie postaw asertywnych wśród młodzieży szkolnej związanych z obroną siebie przed paleniem tytoniu (czynnym i biernym); ­ • Cele będą realizowane poprzez kampanie społeczne: Akcja w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu (31 V 2021). Działania środowiskowe, poradniano-konsultacyjne (Uliczny Punkt Konsultacyjny), happeningi, konkursy, kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych połączonych z rozmowami pierwszego kontaktu w okresie IV-VI. Planowana liczba osób: 1500 odbiorców.

Wszystkie działania będą realizowane ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku
z Covid19 (dezynfekcja rąk, powierzchni użyteczności publicznej, noszenie jednorazowych maseczek, zachowanie dystansu, odległości, pomiar temperatury, wypełnianie ankiet Covidowych, itp.).

W związku z dofinansowaniem ze środków Urzędu Miasta Torunia ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Torunia!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dofinansowano ze rodkw Gminy Miasta Toru