Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 02.01.2020 - 31.12.2020, w ramach następujących zadań konkursowych:

1. Program: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin.

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskimi rodzinom.

Zadanie 20. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

Termin realizacji: 02.01.2020-31.12.2020

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp.
w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły
zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie 205 osób w roku 2020. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi. Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

       mz    KB

2. Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi.

Termin realizacji: 02.01.2020-31.12.2020

Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniem w gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2020 (3 grupy ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem. Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

       mz    KB

3, Program pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych.

Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia:Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

W związku z raportami z badań ogólnopolskich oraz wojewódzkich, a także własnych, kilkuletnich doświadczeń
i obserwacji problemu, zgłaszanych do Poradni nowych problemowych użytkowników gier internetowych, osób zagrożonych hazardem oraz już uzależnionych, zgłaszających się do Poradni TPPU rodziców z zaawansowanymi problemami ich nastoletnich i dorosłych dzieci, oraz z uwagi na duże zainteresowanie w/w problematyką wymienionych poniżej grup zawodowych zdecydowano o kontynuacji projektu szkoleniowego w roku 2020 dla
7 grup szkoleniowych - 105 osób (VII edycja projektu). Szkolenie obejmuje 14 godzin wykładów i 12 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 3 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Planowane terminy szkoleń: 5-7.02. 2020; 11-13.03. 2020; 8-10.04. 2020;
13-15.05.202; 03-5.06.2020; 16-18.09.2020; 7-9.10.2020.

Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji osób z problemem hazardu, osób problemowo korzystających z nowych technologii (uzależnienie od komputera/smartfonu, Internetu, gier on-line, itp.).
Odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie, profilaktycy z placówek oświatowych, wychowawczych, poradni pedagogiczno-psychologicznych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz sąsiednich województw. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie kompetencji wymienionych wyżej grup zawodowych (osób, które bezpośrednio zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną) Celem będzie również przybliżenie zagadnień związanych z nadzorem realizowanym przez funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiej Izby Celno-Skarbowej w Toruniu w obszarze gier hazardowych, a w szczególności przedstawienie złożoności zagadnień związanych z kontrolą oraz tendencje rozwoju rynku hazardowego Zakładamy, że uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu, hazardu, wstępnej diagnozy osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od hazardu, komputera i Internetu, przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom hazardzistów. Poznają sprawdzone strategie profilaktyczne, interwencyjne, terapeutyczne. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposób postępowania w sytuacjach związanych z naruszeniem prawa z w/w obszarów. przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Grupa docelowa obejmie 105 uczestników – 7 grup szkoleniowych po 15 osób w roku 2020. Program szkolenia dostosowywany jest do potrzeb każdej grupy zawodowej. Poddawany jest monitoringowi i ewaluacji w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
.

       mz    KB

4.Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA.

Zadanie 2.3.2.pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia. Zad.7. Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci
i młodzieży.
Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego
i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców
i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznych ok. 45 uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy)
i ponadgimnazjalnych
( 3 grupy w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w sposób ciągły przez okres 10 m-cy w roku 2020 (przerwa wakacyjna VII-VIII).

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp., w łącznej liczbie 115 osób, działania realizowane
w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2020.

3) Udział w działaniach środowiskowych 60 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli
w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2020.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli
do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  mz   logo npz   KB

5. Program: Zadanie 2.4.1 pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich.
(projekt dwuletni).

Zadanie 10. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich.

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować
z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi.
Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą  w okresie od 2 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020, równolegle prowadzone będą pogłębione odziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Zaplanowano 184 osoby w ciągu roku 2019 i 2020.

Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy
z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim
i Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty.
Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  mz   logo npz   KB