1.Nazwa własna zadania: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin.

 

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 11. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin

Termin realizacji: 04.05.2021 - 31.12.2021

 

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp.w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie 150 osób w roku 2021.
Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi.
 

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

mzdrowia     logo KBPN

 

2.Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi (nazwa własna projektu)

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 10. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi

Termin realizacji04.05.2021 - 31.12.2021

Krótka charakterystyka: Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniew gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2021 (3 grupy ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych.  Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby
z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem.
 Planowana liczba odbiorców 215 osób. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest ewaluacji i monitoringowi.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani

 

mzdrowia     logo KBPN

 

3.Program pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych.

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 16. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych.

W związku z raportami z badań ogólnopolskich oraz wojewódzkich, a także własnych, kilkuletnich doświadczeń i obserwacji problemu, zgłaszanych do Poradni nowych problemowych użytkowników gier internetowych, osób zagrożonych hazardem oraz już uzależnionych, zgłaszających się do Poradni TPPU rodziców z zaawansowanymi problemami ich nastoletnich i dorosłych dzieci, oraz z uwagi na duże zainteresowanie w/w problematyką wymienionych poniżej grup zawodowych zdecydowano o kontynuacji projektu szkoleniowego w roku 2021 (VIII edycja). Grupa docelowa obejmie 70 uczestników – 4 grupy szkoleniowe, w tym 2 grupy stacjonarnie oraz 2 grupy w formie online (z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w I półroczu 2021 zaplanowano szkolenia w takiej formie).

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Obejmuje 14 godzin wykładów i 9 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 3 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Łącznie dla 4 grup: 56 godzin wykładów oraz 36 godzin warsztatów. Szkolenie dla 4 grup w różnych terminach realizowane 1 x w miesiącu
w roku 2021.

Planowane terminy szkoleń: 19 -21.05.2021; 09 -11.06.2021; 15-17.09.2021; 27 -29.10.2021

Charakterystyka programu: Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji osób
z problemem hazardu, osób problemowo korzystających z nowych technologii (uzależnienie od komputera/smartfonu, Internetu, gier on-line, itp.).
Odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie, profilaktycy z placówek oświatowych, wychowawczych, poradni pedagogiczno-psychologicznych
z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz sąsiednich województw.
 
Realizacja projektu ma na 
celu zwiększenie kompetencji wymienionych wyżej grup zawodowych (osób, które bezpośrednio zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną). Celem będzie również przybliżenie zagadnień związanych z nadzorem realizowanym przez funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiej Izby Celno-Skarbowej w Toruniu w obszarze gier hazardowych, a w szczególności przedstawienie złożoności zagadnień związanych z kontrolą oraz tendencje rozwoju rynku hazardowego. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności
w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu, hazardu, wstępnej diagnozy osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od hazardu, komputera i Internetu, przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom hazardzistów. Poznają sprawdzone strategie profilaktyczne, interwencyjne, terapeutyczne. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposób postępowania w sytuacjach związanych
z naruszeniem prawa z w/w obszarów. przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. 
Program poddawany jest monitoringowi i ewaluacji w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
.

 

mzdrowia     logo KBPN

 

 

4 Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA (nazwa własna programu)

 

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki selektywnej

 

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży.Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej.
W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci
i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Planowana łączna liczba odbiorców: 240 osób.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznych ok. 60 uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy) i ponadgimnazjalnych ( 4 grupy w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w sposób ciągły przez okres 10 m-cy w roku 2021 (przerwa wakacyjna
VII-VIII).

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 
125 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2021.

3) Udział w działaniach środowiskowych 55 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy
w roku 2021.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe
    i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

mzdrowia     logo KBPN   logo npz

 

 

 

5 PROGRAM CANDIS ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi (nazwa własna programu)
Program rekomendowany

Zadanie konkursowe Nr 8. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich (projekt dwuletni).

Termin realizacji: 04.01.2021-31.12.2022

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. 
Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą  w okresie od 4 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021, równolegle prowadzone będą pogłębione odziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Zaplanowano objęcie programem 80 osób w ciągu roku 2021 i 2022. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów (psycholog, pedagog).

 

Program CANDIS należy do kategorii tzw. programów rekomendowanych. Jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheimi Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

mzdrowia     logo KBPN   logo npz