1. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ ORAZ POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W ramach konkursu: 3/2023 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

Działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizowanie zachowań problemowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym zakresie, poprzez wsparcie w postaci poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowych i terapii pedagogicznej, indywidualnej. Łącznie planowanych odbiorców: 140 osób/216 godzin. Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grupy ryzyka. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży i dorosłych zagrożonych uzależnieniem, a także ich rodzin. Istotnym celem będzie także podejmowanie działań w sytuacji ostrego kryzysu polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i udzieleniu wsparcia, ocenę stanu klienta oraz zaistniałego kryzysu, ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek leczniczych oraz placówek zajmujących się pomocą prawną, medyczną, socjalną, itp. Terminy realizacji: 01 III - 31 XII 2022.
Miejsce realizacji zadania: Program realizowany będzie w siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
ul. Jęczmienna 10/7, Toruń.

2.  PROGRAM CANDIS ZE WSPARCIEM PSYCHOSPOŁECZNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W ramach konkursu: 4/2023 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Należy do PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH. W programie będą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą w okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023, równolegle prowadzone będą pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia w celu podtrzymania abstynencji, zachowań ryzykownych, problemowych. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów. Dostęp osób niepełnosprawnych do udziału w programie z uwagi na możliwość i dostęp do windy, brak barier architektonicznych. Grupa docelowa: Osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Zaplanowano objęcie programem 14 osób używających szkodliwie lub uzależnionych od przetworów konopi z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczących w sesjach Candis oraz psychoterapii indywidualnej. Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU. Terminy realizacji: 01 III- 31 XII 2023.

3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

4/2023 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

 

ZADANIE 1. Działania środowiskowe, edukacyjno-informacyjne pn. „Wolni od dymu tytoniowego” na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego – realizacja 10 mies. w roku 2023 (od 1 III-31.XII). Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka). Celem głównym zadania jest ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. Cele realizowane będą poprzez następujące formy działań: - Edukację społeczną w zakresie medycznych, psychicznych i społecznych oraz prawnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych (nikotyna oraz inne substancje chemiczne znajdujące się w dymie tytoniowym). - Wsparcie oraz pomoc osobom mających problemy zdrowotne powstałe na skutek palenia tytoniu. - Kolportaż materiałów edukacyjno - informacyjnych połączonych z rozmową pierwszego kontaktu, motywującą do rzucenia palenia. Planowana liczba godzin: 100/ liczba odbiorców: 400 osób.

ZADANIE 2. Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny. Działania mają na celu minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, przeciwdziałanie uzależnieniom. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywne i wskazującej (grupy ryzyka).
W szczególności skierowane są do młodzieży oraz dorosłych uzależnionych od nikotyny. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od nikotyny oraz ich rodzin
(Psychoterapia indywidualna podtrzymująca 1 x w tygodniu. Minimalna liczba sesji: 5-6). Podstawy pomocy terapeutycznej w oparciu o: - terapię behawioralno-poznawczą połączoną ze wsparciem farmakologicznym pacjenta; -pracę terapeutyczną opartą na zasobach (pozytywach) pacjenta; -oddziaływanie na zmianę zachowań, motywowanie, instrumentalne oddziaływanie poznawcze, modelowanie zachowań; - dialog motywujący. Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Grupa docelowa. Działania skierowane są do społeczności województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym: młodzież, której wiek rozwojowy predysponuje do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dorośli, którzy mają problem z paleniem tytoniu (są uzależnieni). Rodziny osób uzależnionych. Pośredni odbiorcy: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, których podopieczni eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi lub są już uzależnieni. Planowana liczba odbiorców: 35 osób. Program nastawiony jest na współpracę (partnerstwo nieformalne): z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy placówek, itp./
Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU.
Terminy realizacji: 1 III - 31 XII 2023.

W związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Województwa Kujawsko –Pomorskiego!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394
lub mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spodem K

 

Programy realizowane przez TPiPU w 2023 r. z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 02.01.2023 - 31.12.2023, w ramach następującego zadania konkursowego:

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki selektywnej (Umowa nr 37/BO/B/DPiEP/2023; Kwota dofinansowania 45000 zł)

 

Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

(nazwa własna programu)

 

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży.Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej.
W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci
i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Planowana łączna liczba odbiorców w całym roku: 230 osób.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznychok. 15-20  uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy) i ponadgimnazjalnych (1 grupa w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w I półroczu 2023.

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 
170 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2023.

3) Udział w działaniach środowiskowych 50 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2023.

4) Program poddawany jest stałemu monitoringowi oraz ewaluacji.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3loga2023

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 
03.01.2022 - 31.12.2022, w ramach następujących zadań konkursowych:

 

1. Nazwa własna zadania: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób
z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin.

 

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 11. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin

Termin realizacji: 03.01.2022 - 31.12.2022

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp.w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie 150 osób w roku 2022.
Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi.
 

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3loga2023

 

2. Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi (nazwa własna projektu)

 

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 10. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi

Termin realizacji03.01.2022- 31.12.2022

Krótka charakterystyka: Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniew gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2022 (3 grupy ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych.  Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby
z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem.
 Planowana liczba odbiorców 215 osób. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest ewaluacji i monitoringowi.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3loga2023

3. Program pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych.

 

Numer zadania zgodnie z art. 88 ust 4
pkt 1) – 4) Ustawy o grach hazardowych

Zadanie 16. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych.

 

W związku z raportami z badań ogólnopolskich oraz wojewódzkich, a także własnych, kilkuletnich doświadczeń i obserwacji problemu, zgłaszanych do Poradni nowych problemowych użytkowników gier internetowych, osób zagrożonych hazardem oraz już uzależnionych, zgłaszających się do Poradni TPPU rodziców z zaawansowanymi problemami ich nastoletnich i dorosłych dzieci, oraz z uwagi na duże zainteresowanie w/w problematyką wymienionych poniżej grup zawodowych zdecydowano o kontynuacji projektu szkoleniowego w roku 2022 (IX edycja). Grupa docelowa obejmie 70 uczestników – 4 grupy szkoleniowe, w tym 2 grupy stacjonarnie oraz 2 grupy w formie online (z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w I półroczu 2021 zaplanowano szkolenia w takiej formie).

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Obejmuje 14 godzin wykładów i 9 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 3 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Łącznie dla 4 grup: 56 godzin wykładów oraz 36 godzin warsztatów. Szkolenie dla 4 grup w różnych terminach realizowane 1 x w miesiącu
w roku 2022.

Planowane terminy szkoleń:

- 16,17,18 lutego 2022r. (grupa 1 szkolenie online)

- 16,17,18 marca 2022r. (grupa 2 szkolenie online)

- 20,21,22 kwietnia 2022r. (grupa 3 stacjonarnie)

- 18,19,20 maja 2022r. (grupa 4 stacjonarnie)

Charakterystyka programu: Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji osób
z problemem hazardu, osób problemowo korzystających z nowych technologii (uzależnienie od komputera/smartfonu, Internetu, gier on-line, itp.).
Odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie, profilaktycy z placówek oświatowych, wychowawczych, poradni pedagogiczno-psychologicznych
z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz sąsiednich województw.
 
Realizacja projektu ma na 
celu zwiększenie kompetencji wymienionych wyżej grup zawodowych (osób, które bezpośrednio zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną). Celem będzie również przybliżenie zagadnień związanych z nadzorem realizowanym przez funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiej Izby Celno-Skarbowej w Toruniu w obszarze gier hazardowych, a w szczególności przedstawienie złożoności zagadnień związanych z kontrolą oraz tendencje rozwoju rynku hazardowego. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności
w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu, hazardu, wstępnej diagnozy osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od hazardu, komputera i Internetu, przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom hazardzistów. Poznają sprawdzone strategie profilaktyczne, interwencyjne, terapeutyczne. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposób postępowania w sytuacjach związanych
z naruszeniem prawa z w/w obszarów. przeprowadzenia interwencji kryzysowej i wstępnej diagnozy problemowej. 
Program poddawany jest monitoringowi i ewaluacji w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3loga2023

 

4. Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA
(nazwa własna programu)

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki selektywnej

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży.Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej.
W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci
i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Planowana łączna liczba odbiorców: 220 osób.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznych ok. 30 uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy) i ponadgimnazjalnych ( 2 grupy w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w sposób ciągły przez okres 10 m-cy w roku 2022 (przerwa wakacyjna
VII-VIII).

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 
125 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2022.

3) Udział w działaniach środowiskowych 65 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy
w roku 2022.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe
    i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3loga2023

PROGRAM CANDIS ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi
(nazwa własna programu)

Program rekomendowany

Zadanie konkursowe Nr 8. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich (projekt dwuletni).

Termin realizacji: 03.01.2022-31.12.2022

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. 
Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą  w okresie od 3 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, równolegle prowadzone będą pogłębione odziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Zaplanowano objęcie programem 40 osób w ciągu roku 2022. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów (psycholog, pedagog).

 

Program CANDIS należy do kategorii tzw. programów rekomendowanych. Jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheimi Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

Zapraszamy do udziału w programie! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3loga2023

W ramach konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu: zdrowia publicznego określonych
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” – I tura ogłoszonym przez: Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wdrażanie programów profilaktycznych, w tym rekomendowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Specjalistyczne poradnictwo, konsultacje dotyczące trudności wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Podejmowanie działań interwencyjnych, terapeutycznych wobec osób zażywających szkodliwie środki psychoaktywne oraz członków ich rodzin”.

 

W ramach przyznanej dotacji z GMT w roku 2022 TPPU będzie realizowało następujące zadania:

Cel główny programu: Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i prospołecznej sprzyjającej życiu bez substancji psychoaktywnych. STRATEGIE: Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: • Strategia alternatyw oraz strategia edukacyjna realizowane na poziomie profilaktyki uniwersalnej. 1) Udział młodzieży w 5 miesięcznych warsztatach psychoedukacyjnych dla liderów 30 uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych wolnych od środków psychoaktywnych, udział liderów w akcjach profilaktycznych realizowanych w sposób cykliczny przez okres w roku 2022 ( 2 grupy)/80 godzin warsztatów

Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym bez konieczności odwoływania się do środków psychoaktywnych, podwyższenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych związanych z zażywaniem narkotyków, uporządkowanie wartości, dostarczenie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne, problemowe. ZAŁOŻENIA • Teoria zachowań problemowych: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (nauka, wzmacnianie umiejętności życiowych poprzez: rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji krytycznego myślenia, wzmacnianie samokontroli, radzenie sobie ze stresem, itp. szczególnie umiejętności odmawiania w sytuacji presji skłaniającej po substancje psychoaktywne); • Teoria psychospołecznej odporności: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (umiejętność osiągania celów i zaspakajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne).
1)
Udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych 15 uczniów z toruńskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w I półroczu 2022r. (przerwa wakacyjna VII-VIII). /20 godzin warsztatowych.

Cel szczegółowy 3. Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, eksperymentującej, okazjonalnie używającej narkotyki oraz ich rodzin. ZAŁOŻENIA: odnoszą się następujących teorii psychologicznych: poznawczych i behawioralnych. Dialog Motywujący Model krótkiej interwencji wobec osób używających substancji psychoaktywnych, Teoria społecznego uczenia, Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych. Strategia przekazu informacji: 1) Możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, specjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 155 osób/ 266 godzin, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2022.

Cel szczegółowy 4. Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze oraz trening umiejętności społecznych. 1) Możliwość udziału w terapii indywidualnej, sesjach Candis 13 osób w roku 2022- rozpoznanie swoich problemów związanych
z używaniem konopi, zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu, dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby), zazwyczaj 1 x w tygodniu trwających 90 min. każda, które realizowane będą w ciągu 2 do 3 miesięcy w roku 2022.

Cel szczegółowy 5. Minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w społeczności lokalnej, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. Zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zdrowia. ograniczanie palenia tytoniu oraz używania innych substancji psychoaktywnych
w społeczności lokalnej. ZAŁOŻENIA I STRATEGIE • Terapia odnosząca się do teorii uczenia społecznego, teorii poznawczych
i behawioralnych. • Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka). 1)
Cel realizowany będzie poprzez psychoterapię indywidualną, podtrzymującą skierowaną ( 1 x w tygodniu, liczba sesji: 5-6) do młodzieży i dorosłych (społeczności lokalnej - 45 osób), palących nieregularnie oraz długoletnich palaczy uzależnionych od nikotyny, wymagających leczenia (psychoterapia, farmakoterapia) oraz poprzez realizację 2 akcji profilaktycznych/prozdrowotnych w I i II półroczu 2022: planowana liczba odbiorców akcji 1500 osób (dnia 31 V 2022, w godz. 10.00-16.00. Rynek Nowomiejski; dnia 17 XI 2022,
w godz. 9.00-17.00. : siedziba TPPU).

Miejsce realizacji programu: siedziba TPPU, toruńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, Rynek Nowomiejski.

Terminy realizacji wszystkich zadań: I-XII 2022.

W związku z dofinansowaniem ze środków Urzędu Miasta Torunia ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Torunia!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zrealizowano

1. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ ORAZ POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 

W ramach konkursu: 3/2022 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

 

Działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizowanie zachowań problemowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym zakresie, poprzez wsparcie w postaci poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowych i terapii pedagogicznej, indywidualnej. Łącznie planowanych odbiorców: 140 osób/216 godzin. Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grupy ryzyka. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży i dorosłych zagrożonych uzależnieniem, a także ich rodzin. Istotnym celem będzie także podejmowanie działań w sytuacji ostrego kryzysu polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i udzieleniu wsparcia, ocenę stanu klienta oraz zaistniałego kryzysu, ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek leczniczych oraz placówek zajmujących się pomocą prawną, medyczną, socjalną, itp. Terminy realizacji: 01 III - 31 XII 2022.
Miejsce realizacji zadania: Program realizowany będzie w siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
ul. Jęczmienna 10/7, Toruń.

2. PROGRAM CANDIS ZE WSPARCIEM PSYCHOSPOŁECZNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W ramach konkursu: 4/2022 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Należy do PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH. W programie będą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą w okresie od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022, równolegle prowadzone będą pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia w celu podtrzymania abstynencji, zachowań ryzykownych, problemowych. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów. Dostęp osób niepełnosprawnych do udziału w programie z uwagi na możliwość i dostęp do windy, brak barier architektonicznych. Grupa docelowa: Osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Zaplanowano objęcie programem 14 osób używających szkodliwie lub uzależnionych od przetworów konopi z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczących w sesjach Candis oraz psychoterapii indywidualnej. Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU. Terminy realizacji: 01 III- 31 XII 2022.

3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

4/2022 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

ZADANIE 1. Działania środowiskowe, edukacyjno-informacyjne pn. „Wolni od dymu tytoniowego” na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego – realizacja 10 mies. w roku 2022 (od 1 III-31.XII). Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka). Celem głównym zadania jest ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. Cele realizowane będą poprzez następujące formy działań: - Edukację społeczną w zakresie medycznych, psychicznych i społecznych oraz prawnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych (nikotyna oraz inne substancje chemiczne znajdujące się w dymie tytoniowym). - Wsparcie oraz pomoc osobom mających problemy zdrowotne powstałe na skutek palenia tytoniu. - Kolportaż materiałów edukacyjno - informacyjnych połączonych z rozmową pierwszego kontaktu, motywującą do rzucenia palenia. Planowana liczba godzin: 100/ liczba odbiorców: 400 osób.

ZADANIE 2. Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny. Działania mają na celu minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, przeciwdziałanie uzależnieniom. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywne i wskazującej (grupy ryzyka).
W szczególności skierowane są do młodzieży oraz dorosłych uzależnionych od nikotyny. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od nikotyny oraz ich rodzin
(Psychoterapia indywidualna podtrzymująca 1 x w tygodniu. Minimalna liczba sesji: 5-6). Podstawy pomocy terapeutycznej w oparciu o: - terapię behawioralno-poznawczą połączoną ze wsparciem farmakologicznym pacjenta; -pracę terapeutyczną opartą na zasobach (pozytywach) pacjenta; -oddziaływanie na zmianę zachowań, motywowanie, instrumentalne oddziaływanie poznawcze, modelowanie zachowań; - dialog motywujący. Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Grupa docelowa. Działania skierowane są do społeczności województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym: młodzież, której wiek rozwojowy predysponuje do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dorośli, którzy mają problem z paleniem tytoniu (są uzależnieni). Rodziny osób uzależnionych. Pośredni odbiorcy: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, których podopieczni eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi lub są już uzależnieni. Planowana liczba odbiorców: 35 osób. Program nastawiony jest na współpracę (partnerstwo nieformalne): z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy placówek, itp./
Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU.
Terminy realizacji: 1 III - 31 XII 2022.

W związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Województwa Kujawsko –Pomorskiego!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394
lub mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 kuj pom logo