W ramach konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu: zdrowia publicznego określonych
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” – I tura ogłoszonym przez: Urząd Miasta Torunia - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wdrażanie programów profilaktycznych, w tym rekomendowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Specjalistyczne poradnictwo, konsultacje dotyczące trudności wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Podejmowanie działań interwencyjnych, terapeutycznych wobec osób zażywających szkodliwie środki psychoaktywne oraz członków ich rodzin”.

 

W ramach przyznanej dotacji z GMT w roku 2022 TPPU będzie realizowało następujące zadania:

Cel główny programu: Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży. Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i prospołecznej sprzyjającej życiu bez substancji psychoaktywnych. STRATEGIE: Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: • Strategia alternatyw oraz strategia edukacyjna realizowane na poziomie profilaktyki uniwersalnej. 1) Udział młodzieży w 5 miesięcznych warsztatach psychoedukacyjnych dla liderów 30 uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych wolnych od środków psychoaktywnych, udział liderów w akcjach profilaktycznych realizowanych w sposób cykliczny przez okres w roku 2022 ( 2 grupy)/80 godzin warsztatów

Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym bez konieczności odwoływania się do środków psychoaktywnych, podwyższenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych związanych z zażywaniem narkotyków, uporządkowanie wartości, dostarczenie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne, problemowe. ZAŁOŻENIA • Teoria zachowań problemowych: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (nauka, wzmacnianie umiejętności życiowych poprzez: rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji krytycznego myślenia, wzmacnianie samokontroli, radzenie sobie ze stresem, itp. szczególnie umiejętności odmawiania w sytuacji presji skłaniającej po substancje psychoaktywne); • Teoria psychospołecznej odporności: Strategia kształtowania umiejętności życiowych (umiejętność osiągania celów i zaspakajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne).
1)
Udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych 15 uczniów z toruńskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w I półroczu 2022r. (przerwa wakacyjna VII-VIII). /20 godzin warsztatowych.

Cel szczegółowy 3. Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, eksperymentującej, okazjonalnie używającej narkotyki oraz ich rodzin. ZAŁOŻENIA: odnoszą się następujących teorii psychologicznych: poznawczych i behawioralnych. Dialog Motywujący Model krótkiej interwencji wobec osób używających substancji psychoaktywnych, Teoria społecznego uczenia, Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych. Strategia przekazu informacji: 1) Możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, specjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 155 osób/ 266 godzin, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2022.

Cel szczegółowy 4. Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze oraz trening umiejętności społecznych. 1) Możliwość udziału w terapii indywidualnej, sesjach Candis 13 osób w roku 2022- rozpoznanie swoich problemów związanych
z używaniem konopi, zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu, dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby), zazwyczaj 1 x w tygodniu trwających 90 min. każda, które realizowane będą w ciągu 2 do 3 miesięcy w roku 2022.

Cel szczegółowy 5. Minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w społeczności lokalnej, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. Zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zdrowia. ograniczanie palenia tytoniu oraz używania innych substancji psychoaktywnych
w społeczności lokalnej. ZAŁOŻENIA I STRATEGIE • Terapia odnosząca się do teorii uczenia społecznego, teorii poznawczych
i behawioralnych. • Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka). 1)
Cel realizowany będzie poprzez psychoterapię indywidualną, podtrzymującą skierowaną ( 1 x w tygodniu, liczba sesji: 5-6) do młodzieży i dorosłych (społeczności lokalnej - 45 osób), palących nieregularnie oraz długoletnich palaczy uzależnionych od nikotyny, wymagających leczenia (psychoterapia, farmakoterapia) oraz poprzez realizację 2 akcji profilaktycznych/prozdrowotnych w I i II półroczu 2022: planowana liczba odbiorców akcji 1500 osób (dnia 31 V 2022, w godz. 10.00-16.00. Rynek Nowomiejski; dnia 17 XI 2022,
w godz. 9.00-17.00. : siedziba TPPU).

Miejsce realizacji programu: siedziba TPPU, toruńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, Rynek Nowomiejski.

Terminy realizacji wszystkich zadań: I-XII 2022.

W związku z dofinansowaniem ze środków Urzędu Miasta Torunia ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Torunia!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zrealizowano