1. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ ORAZ POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W ramach konkursu: 3/2023 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

Działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizowanie zachowań problemowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym zakresie, poprzez wsparcie w postaci poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowych i terapii pedagogicznej, indywidualnej. Łącznie planowanych odbiorców: 140 osób/216 godzin. Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grupy ryzyka. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży i dorosłych zagrożonych uzależnieniem, a także ich rodzin. Istotnym celem będzie także podejmowanie działań w sytuacji ostrego kryzysu polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i udzieleniu wsparcia, ocenę stanu klienta oraz zaistniałego kryzysu, ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek leczniczych oraz placówek zajmujących się pomocą prawną, medyczną, socjalną, itp. Terminy realizacji: 01 III - 31 XII 2022.
Miejsce realizacji zadania: Program realizowany będzie w siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
ul. Jęczmienna 10/7, Toruń.

2.  PROGRAM CANDIS ZE WSPARCIEM PSYCHOSPOŁECZNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W ramach konkursu: 4/2023 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Należy do PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH. W programie będą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą w okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023, równolegle prowadzone będą pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia w celu podtrzymania abstynencji, zachowań ryzykownych, problemowych. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów. Dostęp osób niepełnosprawnych do udziału w programie z uwagi na możliwość i dostęp do windy, brak barier architektonicznych. Grupa docelowa: Osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Zaplanowano objęcie programem 14 osób używających szkodliwie lub uzależnionych od przetworów konopi z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczących w sesjach Candis oraz psychoterapii indywidualnej. Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU. Terminy realizacji: 01 III- 31 XII 2023.

3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

4/2023 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia

 

ZADANIE 1. Działania środowiskowe, edukacyjno-informacyjne pn. „Wolni od dymu tytoniowego” na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego – realizacja 10 mies. w roku 2023 (od 1 III-31.XII). Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka). Celem głównym zadania jest ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. Cele realizowane będą poprzez następujące formy działań: - Edukację społeczną w zakresie medycznych, psychicznych i społecznych oraz prawnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych (nikotyna oraz inne substancje chemiczne znajdujące się w dymie tytoniowym). - Wsparcie oraz pomoc osobom mających problemy zdrowotne powstałe na skutek palenia tytoniu. - Kolportaż materiałów edukacyjno - informacyjnych połączonych z rozmową pierwszego kontaktu, motywującą do rzucenia palenia. Planowana liczba godzin: 100/ liczba odbiorców: 400 osób.

ZADANIE 2. Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny. Działania mają na celu minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, przeciwdziałanie uzależnieniom. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywne i wskazującej (grupy ryzyka).
W szczególności skierowane są do młodzieży oraz dorosłych uzależnionych od nikotyny. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od nikotyny oraz ich rodzin
(Psychoterapia indywidualna podtrzymująca 1 x w tygodniu. Minimalna liczba sesji: 5-6). Podstawy pomocy terapeutycznej w oparciu o: - terapię behawioralno-poznawczą połączoną ze wsparciem farmakologicznym pacjenta; -pracę terapeutyczną opartą na zasobach (pozytywach) pacjenta; -oddziaływanie na zmianę zachowań, motywowanie, instrumentalne oddziaływanie poznawcze, modelowanie zachowań; - dialog motywujący. Wykorzystanie strategii informacyjnych, edukacyjnych, kształtowania umiejętności życiowych. Grupa docelowa. Działania skierowane są do społeczności województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym: młodzież, której wiek rozwojowy predysponuje do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dorośli, którzy mają problem z paleniem tytoniu (są uzależnieni). Rodziny osób uzależnionych. Pośredni odbiorcy: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, których podopieczni eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi lub są już uzależnieni. Planowana liczba odbiorców: 35 osób. Program nastawiony jest na współpracę (partnerstwo nieformalne): z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy placówek, itp./
Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU.
Terminy realizacji: 1 III - 31 XII 2023.

W związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców Województwa Kujawsko –Pomorskiego!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394
lub mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spodem K