Program nastawiony jest na realizację profilaktyki w ramach strategii uniwersalnej. Ma za zadanie kształtować postawy sprzyjające życiu bez substancji psychoaktywnych, uzależniających oraz przygotować grupy młodzieży, które wyposażone w specyficzne umiejętności dotyczące mechanizmów powstawania szkód w związku z używaniem przez młodzież środków psychoaktywnych oraz ogólne umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi, będą tworzyć w swoich środowiskach lokalnych swoiste lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu życia.

1. RODZAJ PROGRAMU

    Profilaktyczno–edukacyjny

2. OGÓLNE CELE PROGRAMU

-  Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowia.
-  Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
- Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych wśród młodzieży.
-  Tworzenie przez młodzież w swoim środowisku lokalnym swoistego lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu życia.
-  Uwrażliwienie młodych ludzi na kłopoty innych/swoich rówieśników/ oraz zdobycie przez nich podstawowych umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach problemowych.
-  Stworzenie możliwości nawiązania pierwszego kontaktu dla osób jej potrzebujących.
-  Wzmacnianie norm i wartości społecznych.
-  Podwyższenie kompetencji psychospołecznych.

3. ODBIORCY PROGRAMU

Krótka charakterystyka, sposób rekrutacji, kryteria kwalifikacji.

Program adresowany jest głównie do młodzieży szkół ponadpodstawowych i starszej, chcącej w przyszłości pełnić rolę LIDERA profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w swoich grupach rówieśniczych oraz zdobyć status Młodzieżowego Lidera Promocji Zdrowia. Głównym motywem zaangażowania się w działania profilaktycze, wg. badań ankietowych przeprowadzonych z grupami liderskimi z lat ubiegłych, jest chęć pomocy innym oraz zainteresowanie uczestników własnym rozwojem.


    Programy z zakresu przeciwdziałania paleniu tytoniu, wczesnej profilaktyki i prewencji realizujemy systematycznie od roku 2000 i nadal we współpracy min. z Ministerstwem Zdrowia, WHO, EMCDDA, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z Gminą Miasta Toruń, Centrum Onkologii w Warszawie oraz Fundacją Promocja Zdrowia w Warszawie (prof. Witold Zatoński). Realizujemy programy profilaktyczne i szkoleniowe dla pracowników medycznych, pracowników oświaty, pracowników administracji, młodzieżowych liderów.