1. PROGRAM TERAPII DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW ORAZ PROGRAMY WSPARCIA DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM


W ramach konkursu: 
3/2020 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików skierowany jest dla osób dorosłych, z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy mają lub mieli jednego lub obojga rodziców uzależnionych od alkoholu, którzy w dorosłym już życiu nadal cierpią z powodu dziecięcych potrzeb, które nigdy nie zostały zaspokojone, rozpoznane i uszanowane. Zidentyfikowanie tych potrzeb to często pierwszy krok, prowadzący do dojrzałości i do uwolnienia się z problemów. Program Terapii dla DDA odpowiada na potrzeby tej grupy. Szereg obserwacji wskazuje na to, iż zajęcia terapeutyczne dla DDA są potrzebne z uwagi na dość duży odsetek osób wychowujących się w rodzinach alkoholowych. Grupa docelowa. Osoby dorosłe w wieku 18-25 lat (np. studenci) – inni dorośli w wieku 34- 60 lat, nieuzależnione z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, których co najmniej jeden z rodziców jest lub był uzależniony od alkoholu, w tym osoby z niepełnosprawnością ruchową (dostęp do windy, brak stopni, progów, itp.) oraz intelektualną w stopniu lekkim. Osoby, chcące zmienić swoje życie i zdobyć umiejętności radzenia sobie z problemami.
Młodzież licealna oraz młodzi dorośli (do ok. 25 r. ż.) z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym przejawiający syndromy współuzależnienia, z zaniżoną samooceną, problemami z nawiązywaniem i utrzymywaniem konstruktywnych relacji rówieśniczych
i partnerskich, używający substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. Łącznie planowanych odbiorców: 70 osób.

Zadania: Grupowe spotkania terapeutyczne DDA – 1 grupa w roku 2020; Konsultacje specjalistyczne; Interwencje kryzysowe. Terminy realizacji: III-XII 2020. Miejsce realizacji zadania: Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

 

  1. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ ORAZ POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 

W ramach konkursu: 3/2020 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

Działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizowanie zachowań problemowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym zakresie, poprzez wsparcie w postaci interwencji kryzysowych i terapii pedagogicznej, indywidualnej. Łącznie planowanych odbiorców: 65 osób. Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej. W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grupy ryzyka. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży i dorosłych zagrożonych uzależnieniem, a także ich rodzin. Istotnym celem będzie także podejmowanie działań w sytuacji ostrego kryzysu polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa
i udzieleniu wsparcia, ocenę stanu klienta oraz zaistniałego kryzysu, ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów
i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek leczniczych oraz placówek zajmujących się pomocą prawną, medyczną, socjalną, itp. Terminy realizacji: III-XII 2020.
Miejsce realizacji zadania: Program realizowany będzie w siedzibie Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń.

 

3. Program Candis ze wsparciem psychospołecznym w WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 

W ramach konkursu: 4/2020 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

Program Candis ze wsparciem psychospołecznym dla rodzin użytkowników konopi, to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Należy do PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH. W programie będą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Program obejmuje 11 indywidualnych sesji (dla 1 osoby) trwających 90 min. każda, które realizowane będą w okresie od 2 marca 2020 do 31 grudnia 2020, równolegle prowadzone będą pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne u osób, co do których będzie takie wskazanie oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w formie poradnictwa rodzinnego. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia w celu podtrzymania abstynencji, zachowań ryzykownych, problemowych. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Program CANDIS został wypróbowanyw kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty. Zajęcia w ramach terapii prowadzone będą przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające go do prowadzenia programu Candis oraz wykwalifikowaną kadrę realizatorów. Dostęp osób niepełnosprawnych do udziału w programie z uwagi na możliwość i dostęp do windy, brak barier architektonicznych. Grupa docelowa: Osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz rodziny i bliscy osób używających przetwory konopi. Zaplanowano objęcie programem 13 osób używających szkodliwie lub uzależnionych od przetworów konopi z województwa kujawsko-pomorskiego oraz około 30 osób, rodzin i bliskich, którzy doświadczają problemów w związku z uzależnieniem członka rodziny. Łącznie 46 osób. Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU. Terminy realizacji: III-XII 2020.

  1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY
    W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

4/2020 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego  - Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia

ZADANIE 1. Działania środowiskowe, edukacyjno-informacyjne pn. „Wolni od dymu tytoniowego” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – realizacja 10 mies. w roku 2020. Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka). Celem głównym zadania jest ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość. ZADANIE 2. Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od nikotyny. Działania mają na celu minimalizowanie negatywnych następstw zdrowotnych i społecznych palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, przeciwdziałanie uzależnieniom. Działania odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej i wskazującej (grupy ryzyka). W szczególności skierowane są do młodzieży oraz dorosłych uzależnionych od nikotyny. Działania polegać będą także na skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od nikotyny oraz ich rodzin (Psychoterapia indywidualna podtrzymująca 1 x
w tygodniu. Minimalna liczba sesji: 5-6)
. Grupa docelowa. Działania skierowane są do społeczności województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym: Młodzież, której wiek rozwojowy predysponuje do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dorośli, którzy mają problem z paleniem tytoniu (są uzależnieni). Rodziny osób uzależnionych. Pośredni odbiorcy: Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, których podopieczni eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi lub są już uzależnieni. Łącznie planowana liczba odbiorców: ok. 400 osób. Program nastawiony jest na współpracę (partnerstwo nieformalne): z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy placówek, itp./ Miejsce realizacji zadania: siedziba TPPU. Terminy realizacji: III-XII 2020.

W związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ww. programy/oferty są bezpłatne dla mieszkańców województwa kujawsko –pomorskiego!

Osoby zainteresowane udziałem w/w programach mogą kontaktować się telefonicznie: 56/6522394 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/promocja-wojewodztwa/materialy-do-pobrania/32038-informacja-o-dofinansowaniu

belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spodem K

 
 
 
 
 
 


Przedstawiamy Państwu projekty realizowane w roku 2019 przez TPiPU, które zostały dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

Program:

Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programie realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu
w okresie 01.07.2019 - 31.12.2019, w ramach następujących zadań:

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych
i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim
i rodzinom.

Zadanie 16. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.
Nazwa własna programu: „Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób
z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin”

 Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych/zagrożonych uzależnieniem
od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp. w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobówi możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
Grupa docelowa obejmie 205 osób w roku 2019. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

                                           

Program:

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

Nazwa własna projektu:

Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Termin realizacji: 02.01.2019-30.09.2019

Celem programu jest Zwiększenie kompetencji zawodowych pedagogów, realizatorów programów profilaktycznych w zakresie uzależnień od hazardu i komputera.
Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Obejmuje 14 godzin wykładów i 12 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 3 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Łącznie dla 5 grup w roku 2019. Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.
Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia.

Nabór na szkolenie trwa! Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na 10-12 IV, 15-17 V, 5-7 VI 2019
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394
lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

                                           

Program:

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.


Nazwa własna projektu

Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi.

Termin realizacji: 02.01.2019-31.12.2019

Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniem w gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2019 (3 grupy ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych. Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi.
Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem.
Zapraszamy do udziału w programie!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach Narodowego Programu Zdrowia

       

W stowarzyszeniu realizowane są programy profilaktyczne oraz usługi poradniano- terapeutyczne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Większość z przedstawionych programów realizowana jest od 2000 roku, od kiedy placówka zaczęła funkcjonować. Są to programy poddawane ewaluacji i zarekomendowane do realizacji.

Poradnia motywacyjno-terapeutyczna

Poradnictwo rodzinne, konsultacje specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne)

 

 

PORADNIA POMOCY PALĄCYM przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7, III piętro, tel. 056 6522394 oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

TERAPIA INDYWIDUALNA PODTRZYMUJĄCA (pn.-pt. w godz. od 9.00 do 15.00 – specjalista terapii uzależnień mgr Mariola Kasprzycka)
Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz osób dorosłych palących tytoń, w sposób problemowy. Udzielanie profesjonalnego wsparcia rodzinom osób których bliscy mają problem z uzależnieniem od nikotyny.

WSPARCIE FARMAKOLOGICZNE (po konsultacji lekarskiej)

TERAPIA GRUPOWA (po wcześniejszych konsultacjach, terminy do uzgodnienia z uczestnikami)

Cel: Praca środowiskowa, „street workers” w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientem – na ulicach miast, w szkołach, klubach młodzieżowych, pubach, kawiarniach, dyskotekach itp. Bezpośredni kontakt z adresatem działań.

Minimalizacja szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, podniesienie świadomości młodzieży i dorosłych na temat negatywnych skutków zażywania środków uzależniających /obalanie mitów o narkotykach, alkoholu, paleniu tytoniu/, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków chemicznych. Adresaci - dzieci, młodzież, dorośli.