Cel: Praca środowiskowa, „street workers” w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientem – na ulicach miast, w szkołach, klubach młodzieżowych, pubach, kawiarniach, dyskotekach itp. Bezpośredni kontakt z adresatem działań.

Minimalizacja szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, podniesienie świadomości młodzieży i dorosłych na temat negatywnych skutków zażywania środków uzależniających /obalanie mitów o narkotykach, alkoholu, paleniu tytoniu/, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków chemicznych. Adresaci - dzieci, młodzież, dorośli.

Zajęcia z treningu zachowań konstruktywnych prowadzone są przez okres 10 m-cy w roku (z przerwą wakacyjną). Praca z 1 grupą to: 12 spotkań, z których każde trwa 2 godzinny. Cały program obejmuje 24 godziny sesji warsztatowych. Program realizowany jest przez pedagoga, psychoterapeutę.

Cele programu:

Wspomaganie w prawidłowym rozwoju społecznym, psychicznym i fizycznym młodzieży, wzmacnianie pozytywnych norm i wartości ogólnoludzkich. Dostarczanie podstawowych umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych. Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień a w szczególności problemów  wynikających z zażywania narkotyków, używania alkoholu, itp. Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród młodzieży.

Działania odnoszą się do dwóch rodzajów strategii profilaktycznych: Strategii edukacyjnej i informacyjnej realizowanych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej (do całej populacji oraz do grup podwyższonego ryzyka).

Cel główny: Ograniczanie palenia tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, wzmacnianie norm społecznych: zdrowie jako wartość.

Program lokalnych oddziaływań środowiskowych w kierunku zmniejszania konsumpcji tytoniu na terenie średnich i małych miast oraz gmin województwa kujawsko – pomorskiego: „MŁODZIEŻ WOLNA OD DYMU”.

Odbiorcami programu są: młodzież i dzieci, rodzice oraz środowisko lokalne. Program nastawiony jest na współpracę z kadrą pedagogiczną: nauczycielami, pedagogami, opiekunami, wychowawcami placówek opiekuńczo – wychowawczych.