Kadra TPPU to osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie(pedagodzy, psychoterapeuci, specjaliści psychoprofilaktyki, lekarze, psycholodzy, socjoterapeuci) w zależności od potrzeb realizowanego programu, odpowiedzialni za realizację określonych zadań.

Zespół pracowników w sposób ciągły podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach ogólnopolskich i zagranicznych. Kadra składa się przede wszystkim z osób młodych, kreatywnych, mających dobry kontakt z młodzieżą, a także osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom świadczy swoje usług następującym kategoriom osób.

Dzieci i młodzież

- wywodząca się ze środowisk zdrowych - bez kontaktu ze środkami psychoaktywnymi (w ramach PROFILAKTYKI uniwersalnej),
- ze środowisk zagrożonych (rodzin dysfunkcyjnych, środowisk rówieśniczych, gdzie modne jest branie itp. – grupa tzw. „wysokiego ryzyka”),
- eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi (I, II faza uzależnienia),

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom prowadzi nabór na następujących zasadach oraz według następujących sposobów.

Dorośli

Wszystkie osoby korzystające z pomocy pracowników ulicznych, środowisko lokalne, osoby które nie potrafią przełamać bariery wstydu i przyznać się do bezsilności wobec uzależnienia swoich najbliższych, zgłaszające się po wsparcie, na konsultacje oraz osoby używające alkohol, narkotyki, tytoń w sposób problemowy, szukające pomocy terapeutycznej, specjalistycznej.

Skrócony Statut Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (I i II rozdział). Statut w oryginale liczy 7 stron.

 Rozdział I

Przepisy ogólne

 § 1

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwane dalej Stowarzyszeniem jest zarejestrowaną organizacją społeczną i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Toruń.