O nas

Misją Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Poradnia

Poradnia pomocy palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

Biuro

Biuro TPPU czynne:

pn.-pt. godz. 9.00 – 15.00

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro

87-100 Toruń

tel/faks: (56) 652 23 94

e-mail: office@tppu.org

 

Konto bankowe:

Santander Bank Polska

 62 1090 1506 0000 0000 5006 8522

 

 

Możemy Ci pomóc!

 

mar2


Psychoterapia indywidualna dla:

-   młodzieży i dorosłych używających substancje psychoaktywne,
-   młodzieży i dorosłych uzależnionych od narkotyków, alkoholu,
-   rodziców, opiekunów, nauczycieli, którzy mają problemy wychowawcze,
-   pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych,
-   pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży,
-   udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom współuzależnionym, których bliscy mają problem z alkoholem, narkotykami

Psychoterapia indywidualna podtrzymująca dla osób uzależnionych od nikotyny:

-   diagnoza terapeutyczna,
-   badanie motywacji do rzucenia palenia i stopnia uzależnienia od nikotyny,
-   opracowywanie indywidualnego planu terapii,
-   pomiar stężenia CO w płucach za pomocą aparatu Smook Checka,
-   pomiar RR,
-   konsultacje lekarskie dla osób uzależnionych od nikotyny, potrzebujących wsparcia farmakologicznego (Nikotynowa Terapia Zastępcza, Zyban, Champix, Tabex),

Psychoterapia grupowa:

-   zajęcia grupowe mające na celu wzmocnienie decyzji o rzuceniu palenia, wsparcie psychologiczne w trakcie rzucania palenia oraz mikroedukacja z zakresu wpływu tytoniu na organizm człowieka.
-   opanowanie umiejętności potrzebnych do utrzymania długoterminowej abstynencji, tytoniowej, poprzez rozpoznawanie sytuacji związanych z zagrożeniem.
-   cykl czterech trzygodzinnych spotkań po zorganizowaniu grupy. Adresaci: młodzież, dorośli.

Warsztaty edukacyjno-informacyjne dla rodziców, dzieci i młodzieży uczestniczących w programie

Cel: Dostarczenie wiedzy na temat środków psychoaktywnych, nauczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych mogących świadczyć o kontakcie dziecka ze środkami uzależniającymi oraz dostarczenie informacji o czynnikach ryzyka oraz czynnikach chroniących dziecko przed uzależnieniem. Miejsce realizacji: sala wykładowa TPPU, szkoły, inne placówki.
Szkolenia dla zespołu realizatorów

Cel: Zdobywanie nowych umiejętności, wiedzy potrzebnej do dalszego, prawidłowego rozwoju zawodowego i osobistego, podwyższanie kompetencji. Szkolenia dla realizatorów według terminarzy takich placówek jak: PARPA, PTP, KB ds. PN, CPR, KB ds. AIDS, ETOH.
Seminaria szkoleniowe

Przeprowadzenie lokalnych seminariów szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, wychowawców placówek opiekuńczo- wychowawczych, Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp.  z zakresu problematyki uzależnień.

Szkolenia dla pracowników służby zdrowia

Współczesne światowe trendy z zakresu profilaktyki uzależnień zmierzają do upowszechnienia obowiązku leczenia uzależnienia od tytoniu przez pracowników służby zdrowia (lekarze i pielęgniarki). Obecnie w wielu krajach leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu staje się elementem postępowania lekarza, konieczna jest, więc medykalizacja problemu rzucania palenia.

W związku z powyższym prowadzone są szkolenia dla pracowników służby zdrowia, podczas których omawiane są najważniejsze problemy związane z diagnostyką palacza (stopień uzależnienia, pomiar motywacji do zaprzestania palenia), leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu (przegląd metod, nikotynowa terapia zastępcza) oraz jak rozmawiać z pacjentem o rzuceniu palenia.
Superwizja realizatorów zadań oraz realizowanego programu

Cel główny: Poprawa efektywności pracy realizatorów, pracowników oraz ocena adekwatności stosowanych metod pracy w poszczególnych zadaniach.
Ewaluacja i monitoring

Cel: Poprawa efektywności pracy, zbadanie celowości i skuteczności prowadzonych działań. Nadzór merytoryczny i finansowy nad całością realizowanych zadań.
Współpraca z mediami

TPPU w sposób regularny współpracuje z przedstawicielami mediów (prasa, radio telewizja miejska, regionalna). Stowarzyszenie może liczyć na wsparcie oraz propagowanie działań informacyjnych, edukacyjnych, środowiskowych skierowanych do społeczności lokalnej poprzez media.