Z powodu wysokiego zanieczyszczenia dymem tytoniowym miejsc publicznych i pracy

- Zanieczyszczenie dymem tytoniowym lokali gastronomicznych przekracza w Polsce od kilku do kilkunastu razy normę Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.
- Koncentracja dymu w barach i dyskotekach jest w Polsce obecnie 30 razy większa niż w Irlandii.
- Poziom nikotyny we włosach niepalących i palących barmanów jest w Polsce zbliżony.

Z powodu wysokiej umieralności na choroby wywołane biernym paleniem

 - Co roku 8720 osób, w tym 1826 niepalących umiera w Polsce z powodu biernego palenia tytoniu.
 - Umieralność niepalących na choroby spowodowane biernym paleniem jest w Polsce znacząco wyższa niż w krajach UE, które wprowadziły restryktywny zakaz palenia.

Z powodu zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych korzyści zakazu palenia

- Jak pokazują dane z USA, Nowej Zelandii, Włoch, Francji i Szkocji po wprowadzeniu zakazu palenia spada o ok. 10%-20% liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca.
- W rok po wprowadzeniu zakazu od 5% do 10% palących podejmuje próbę zaprzestania palenia.

Z powodu konieczności dostosowania polskiego prawa do standardów międzynarodowych

- W 2006 r. Polska ratyfikowała Ramową Konwencję Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Palenia Tytoniu, która w art. 8 zobowiązuje sygnatariuszy do „…wdrożenia skutecznych środków przewidujących ochronę ludzi prze narażeniem na wtórny dym tytoniowy we wszystkich zamkniętych miejscach pracy, środkach transportu publicznego, zamkniętych obiektach publicznych…”
-  Do wprowadzenie zakazu palenia w zamkniętych miejscach pracy, miejscach publicznych i środkach transportu publicznego wzywa państwa członkowskie także Rada Unii Europejskiej (zalecenie z dn. 30.11.2009), Parlament Europejski (rezolucja z dn. 24.10.2007) oraz Komisja Europejska (zielona księga).

Z powodu wysokiego poparcia dla wprowadzenia takiego zakazu w Polsce

- Poparcie dla całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy wynosi średnio 70%, wahając się od ponad 80% w szpitalach, szkołach, urzędach, środkach transportu i centrach handlowych do 63% w lokalach gastronomicznych.
- Poparcie dla zakazu w Polsce systematycznie rocznie (np. z 31% w 1996 r. do 63% dla zakazu palenia w lokalach gastronomicznych), także wśród palących i jest w Polsce zdecydowanie wyższe niż np. w Irlandii przed wprowadzeniem zakazu (6% palących Irlandczyków było za zakazem w barach, w Polsce 31%).

Z powodu pozytywnych zmian w postawach wobec palenia

- Częstość palenia w obecności niepalących w miejscu pracy zmniejszyła się w okresie dyskusji nad całkowitym zakazem palenia u mężczyzn z 31% w 2006 r. do 17% w 2009 r., a u kobiet z 19% do 12%.

Z powodu rosnącej społecznej akceptacji dla polityki ograniczającej palenie

- W opinii ponad 70%, w tym palących Polaków w ostatnich latach nastąpił wzrost miejsc publicznych i zakładów pracy, w których całkowicie zakazano palenia.
- Ok. 60% Polaków, także palących wskazuje na wzrost asertywności u niepalących twierdząc, że dzisiaj częściej niż przed kilku laty proszą o niepalenie w miejscach publicznych i pracy.
- W latach 2005-2009 nastąpił znaczący wzrost (u palących z 3% do 6%, u niepalących z 6% do 14%) odsetka Polaków unikających miejsc zadymionych; są to przede wszystkim lokale gastronomiczne.