Priorytetową działalnością Towarzystwa są działania profilaktyczne w ramach strategii uniwersalnej, selektywnej i wskazującej skierowane do młodzieży
i dorosłych. Założenie, że skuteczne przeciwdziałanie zjawisku sięgania przez młodzież i dorosłych po środki psychoaktywne, to działania profilaktyczne zmierzające do cyklicznych, systemowych realizacji obejmujące różne środowiska, grupy społeczne i kategorie zawodowe, skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym, a także interwencje profilaktyczne zmierzające do wzmacniania czynników chroniących.

W ramach Poradni realizowane są zadania skierowane dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, osób uzależnionych
i ich rodzin:

    Konsultacje i diagnostyka
    Poradnictwo rodzinne
    Psychoterapia indywidualna, podtrzymująca dla osób uzależnionych od nikotyny
    Interwencje kryzysowe
    Terapia pedagogiczna
    Pomoc psychologiczna:
    – współuzależnienie, syndrom DDA, przemoc, wypadki, traumy, problemy szkolne i zawodowe, konflikty w rodzinie, zaburzenia relacji z innymi osobami, stres.
    Działania informacyjno- edukacyjne dla osób dotkniętych problemem oraz członków ich rodzin

Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki uniwersalnej oraz selektywnej.

    Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
    Realizacja szkoleń, seminariów dla nauczycieli, pedagogów, pracowników medycznych oraz innych podmiotów z zakresu profilaktyki, terapii uzależnień
    ( w tym uzależnień behawioralnych) oraz promocji zdrowia
    Realizacja systematycznych działań środowiskowych, kampanii profilaktycznych, happeningów
    Współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi, Gminnymi/ Miejskimi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi podmiotami zajmującymi się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom    4.Cele

 Promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wzmacnianie norm i wartości społecznych

 Kształtowanie postawy prozdrowotnej, zwiększenie kompetencji psychospołecznych

  Minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

  Zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe

 Zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia

 Zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych

  Zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia5. Godziny pracy placówki

    Poniedziałek: 9.00-15.00
    Wtorek: 9.00-15.00
    Środa: 9.00-17.30 ( grupy warsztatowe dla młodzieży)
    Czwartek: 9.00-18.30 (grupy warsztatowe dla młodzieży)
    Piątek: 9.00-15.00

Do poradni przyjmowane są osoby bez skierowania

Realizowane programy i świadczone usługi finansowane ze środków publicznych są bezpłatne dla klientów6. Kwalifikacje realizatorów

    Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
    Psycholog
    Pedagodzy, profilaktycy
        Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz używania substancji psychoaktywnych (tytoń, narkotyki, alkohol, itp.)
        Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica, opiekuna do uczestniczenia w zajęciach, terapii, itp.
        Klient/uczestnik programu „Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu (zgodnie z Ustawą
        z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

  7. Organ prowadzący

Zarząd Towarzystwa

8. Obowiązki klienta/uczestnika programu profilaktycznego

9. Prawa klienta

    Informacje o kliencie/uczestniku objęte są tajemnicą
    Klient/uczestnik ma prawo do bezpłatnej oferty pomocy poradni finansowanej ze środków publicznych